หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง และแบบที่กำหนด

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-TNMJ-320B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง และแบบที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง และแบบที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบคุณลักษณะและรูปแบบผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนดและตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนดได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01691

ตรวจสอบคุณลักษณะและรูปแบบผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนด

1. ผลิตผ้าทอได้ถูกต้อง สมบูรณ์ตามคุณลักษณะที่กำหนด

01691.01 199783
01691

ตรวจสอบคุณลักษณะและรูปแบบผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนด

2. ผลิตผ้าทอได้ถูกต้อง สมบูรณ์ตามรูปแบบผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนด

01691.02 199784
01692

ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนด

1. ขนาดของผ้าทอ ทดสอบความถูกต้อง ด้วยอุปกรณ์การวัดที่ได้มาตรฐาน

01692.01 199787
01692

ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนด

2. ลักษณะทั่วไปของผ้า ตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเทคนิคและแบบที่กำหนด


01692.02 199788

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณลักษณะและรูปแบบผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนด

2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนด

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. โครงสร้างผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะและล้วง

2. ลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะและล้วง

3. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะและล้วง

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะและล้วง และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนด

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณลักษณะและรูปแบบผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนด

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคและแบบที่กำหนด

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไปของผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงหรือลายน้ำไหลประกอบด้วยโครงสร้างผ้า หน้ากว้างผ้า ความยาวผ้า ริมผ้าสีและความต่อเนื่องของลวดลายผ้า

2. การตรวจสอบคุณภาพผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงประกอบด้วย

- เอกลักษณ์เฉพาะของผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง ตองมีลักษณะเฉพาะของผ้าทอเกาะ/ล้วงคือ ผ้าทอที่มีลวดลายซึ่งใช้เทคนิคการทอด้วยเทคนิคพื้นฐานแบบลายขัด โดยมีการใช้เส้นด้ายพุ่งหลายสีทอ (เกาะ) วกกลับไปมาเป็นช่วงๆโดยการเกี่ยวและผูกเป็นห่วงพันรอบเส้นด้ายยืน เพื่อให้เกิดลวดลายและ

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อผ้า

- ลักษณะทั่วไปของผ้าทอต้องสะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดทั้งผืน ลวดลายเด่นมีความสม่ำเสมอตลอดผืน  

3. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณลักษณะผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงต้องระบุรายละเอียดระดับคุณภาพที่สามารถยอมรับได้ เช่น ตำหนิ สี หน้าผ้า ความยาวผ้า ฯลฯ 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ