หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-JPJK-165B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะ/ล้วง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตผ้าทอ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เตรียมและตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01621 เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 1. วัสดุเส้นใยที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง จัดเตรียมได้ถูกต้องครบถ้วน 01621.01 177843
01621 เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 2. กี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงจัดเตรียมได้ถูกต้องครบถ้วน 01621.02 177844
01622 ตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน 1. วัสดุเส้นใยที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง ตรวจสอบคุณลักษณะที่สมบูรณ์ พร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน 01622.01 177845
01622 ตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน
2. กี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงตรวจสอบคุณลักษณะที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน
01622.02 177846

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

2. ปฏิบัติการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เส้นใยและการทดสอบที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้เพื่อการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

3. การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรายการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

2. ใบรายการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมวัสดุกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง ได้ถูกต้องครบถ้วน

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบคุณลักษณะของการใช้งานวัสดุเส้นใยกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เตรียมวัสดุประกอบด้วยเส้นยืนเส้นพุ่งที่ทำมาจากวัสดุใยธรรมชาติ /ใยธรรมชาติ /ใยผสมกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงได้อย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมใช้งาน

2. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ถูกต้องพร้อมใช้งาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ