หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-OGAS-314B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง โดยสามารถทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง ตามแบบที่กำหนด และตรวจสอบความถูกต้องของผ้าเกาะ/ล้วงในขณะทอได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01631

ตรวจสอบความถูกต้องการเตรียมเส้นพุ่ง

1. ทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะและล้วง ได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด

01631.01 199734
01631

ตรวจสอบความถูกต้องการเตรียมเส้นพุ่ง

2. ทอลวดลายผ้า ได้ประณีตสม่ำเสมอตลอดผืนตามแบบที่กำหนด

01631.02 199735
01632

ตรวจสอบความถูกต้องของผ้าเกาะ/ล้วงในขณะทอ

1. ตรวจสอบการทอ การจัดเรียงลวดลายให้ถูกต้อง

01632.01 199736
01632

ตรวจสอบความถูกต้องของผ้าเกาะ/ล้วงในขณะทอ

2. ตรวจสอบ สี ขนาด ระยะ ความถูกต้องของลวดลายเกาะล้วงในขณะที่ทอ

01632.02 199737

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะและล้วงตามแบบที่กำหนด

2. ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของผ้าเกาะ/ล้วงในขณะทอ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. โครงสร้างผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะและล้วง

2. ลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะและล้วง

3. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะและล้วง

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะและล้วง และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินการทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะและล้วง

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะและล้วงตามแบบที่กำหนด

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของผ้ายกมุกในขณะทอ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะและล้วงตามขั้นตอนและวิธีการทอที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยสีและลวดลายตามแบบที่กำหนดโดยมีขั้นตอนคือการใช้เทคนิคการทอด้วยเทคนิคพื้นฐานแบบลายขัดโดยมีการใช้เส้นด้ายพุ่งหลายสีทอ (เกาะ) เป็นช่วงๆโดยการเกี่ยวและผูกเป็นห่วงพันรอบเส้นยืนเพื่อให้เกิดลวดลายและเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อผ้าการทอมีความแน่นหนาและสม่ำเสมอตลอดผืน

2. คุณภาพของผ้าทอเป็นไปตามแบบที่กำหนด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ