หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ปัญหาเบื้องต้นขณะทอผ้าเทคนิคยกมุกได้ด้วยตนเอง

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-XLJX-306B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ปัญหาเบื้องต้นขณะทอผ้าเทคนิคยกมุกได้ด้วยตนเอง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาเบื้องต้นขณะทอผ้าเทคนิคยกมุกได้ด้วยตนเองโดยสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากเส้นยืนและเส้นพุ่ง และแก้้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทอผ้าได้ในระดับเบื้องต้นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01541

แก้ปัญหาที่เกิดจากเส้นยืนและเส้นพุ่ง

1. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากเส้นยืนได้อย่างถูกต้อง

01541.01 199671
01541

แก้ปัญหาที่เกิดจากเส้นยืนและเส้นพุ่ง

2. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากเส้นพุ่งได้อย่างถูกต้อง

01541.02 199672
01542

แก้้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทอผ้าได้ในระดับเบื้องต้น

 1. สามารถแก้ปัญหากี่ทอผ้าได้ในระดับเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

01542.01 199673
01542

แก้้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทอผ้าได้ในระดับเบื้องต้น

2. สามารถแก้ปัญหาอุปกรณ์ประกอบทอผ้า เช่น กระสวย ที่กรอด้าย ในระดับเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

01542.02 199674

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดจากเส้นยืนและเส้นพุ่ง

2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแก้้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทอผ้าได้ในระดับเบื้องต้น

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. โครงสร้างผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคยกมุก

2. ขั้นตอนและวิธีการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคยกมุก

3. เทคนิคการเก็บงานและแก้ไขรอยตำหนิต่างๆ ที่เกิดจากการทอ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคยกมุก และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินการแก้ปัญหาเบื้องต้นขณะทอผ้าได้ด้วยตนเอง

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดจากเส้นยืนและเส้นพุ่ง

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการแก้้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทอผ้าได้ในระดับเบื้องต้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากเส้นยืนและเส้นพุ่งได้อย่างถูกต้อง

2. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทอผ้าได้ในระดับเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ