หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการลำดับขั้นตอนการทำงานของตนเองตามเทคนิคยกดอกที่กำหนด

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-XFBD-301B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการลำดับขั้นตอนการทำงานของตนเองตามเทคนิคยกดอกที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการจัดการลำดับขั้นตอนการทำงานของตนเองตามเทคนิคยกดอกที่กำหนด โดยสามารถปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนการทำงานตามเทคนิคการทอผ้า และตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานตามเทคนิคการทอผ้าได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01481

ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนการทำงานตามเทคนิคการทอผ้า

1. สามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานได้อย่างเหมาะสม

01481.01 199639
01481

ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนการทำงานตามเทคนิคการทอผ้า

2. ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนการทำงานตามเทคนิคการทอผ้าได้อย่างถูกต้อง

01481.02 199640
01482

ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานตามเทคนิคการทอผ้า

1. สามารถระบุเกณฑ์ในการตรวจสอบได้

01482.01 199647
01482

ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานตามเทคนิคการทอผ้า

2. ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานตามเทคนิคการทอผ้าได้อย่างถูกต้อง

01482.02 199648

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนการทำงานตามเทคนิคการทอผ้า

2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานตามเทคนิคการทอผ้า

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ขั้นตอนการทำงานตามเทคนิคการทอผ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคยกดอก และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการจัดการลำดับขั้นตอนการทำงานของตนเองตามเทคนิคการทอผ้าที่กำหนด

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนการทำงานตามเทคนิคการทอผ้า

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานตามเทคนิคการทอผ้า

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

สามารถปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนการทำงานตามเทคนิคการทอผ้า

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ