หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เก็บลายผ้ายกดอกตามลวดลายที่กำหนด

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-IQFE-300B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เก็บลายผ้ายกดอกตามลวดลายที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเก็บลายผ้ายกตามลวดลายที่กำหนด โดยสามารถเข้าใจลวดลายผ้าทอยกดอกจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ และเก็บลายผ้ายกดอกและมัดเท้าเหยียบตามลวดลาย และตรวจสอบความถูกต้องของการเตรียมลายผ้ายกดอกได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01471

เข้าใจลวดลายผ้าทอยกดอกจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

1. สามารถเข้าใจลวดลายผ้า อธิบายลักษณะ องค์ประกอบ ได้อย่างถูกต้อง

01471.01 199633
01471

เข้าใจลวดลายผ้าทอยกดอกจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

2. อธิบายกระบวนการเตรียมการทอผ้าตามลวดลายได้

01471.02 199634
01472

เก็บลายผ้ายกดอกและมัดเท้าเหยียบตามลวดลาย

1. สามารถเตรียมอุปกรณ์เก็บลายผ้าหรือทำตะกอยกดอกตามแบบได้ถูกต้อง

01472.01 199635
01472

เก็บลายผ้ายกดอกและมัดเท้าเหยียบตามลวดลาย

2. สามารถปฏิบัติการเก็บลายผ้าหรือทำตะกอยกดอกตามแบบได้ถูกต้อง

01472.02 199636
01473

ตรวจสอบความถูกต้องของการเตรียมลายผ้ายกดอก

1. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บลายผ้าหรือทำตะกอยกดอกได้ 

01473.01 199637
01473

ตรวจสอบความถูกต้องของการเตรียมลายผ้ายกดอก

2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของผูกเท้าเหยียบได้ 

01473.02 199638

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บลายผ้ายกดอกและมัดเท้าเหยียบตามลวดลาย

2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของการเตรียมลายผ้ายกดอก

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เข้าใจลวดลายผ้าทอยกดอกจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคยกดอก และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการเก็บลายผ้ายกดอกตามลวดลายที่กำหนด

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

    1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจลวดลายผ้าทอยกดอกจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บลายผ้ายกดอกตามลวดลาย

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บลายผ้ายกดอก

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ประเมินเกี่ยวกับการเก็บลายผ้ายกตามลวดลายที่กำหนด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ