หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เก็บลายผ้ายกตามลวดลายที่กำหนด

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-BRNA-291B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เก็บลายผ้ายกตามลวดลายที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเข้าใจลวดลายผ้าทอยกจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ โดยสามารถเก็บลายผ้ายกตามลวดลาย และตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บลายผ้ายกได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01371

เข้าใจลวดลายผ้าทอยกจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

1. สามารถเข้าใจลวดลายผ้า อธิบายลักษณะ องค์ประกอบ ได้อย่างถูกต้อง

01371.01 199584
01371

เข้าใจลวดลายผ้าทอยกจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

2. อธิบายกระบวนการเตรียมการทอผ้าตามลวดลายได้

01371.02 199585
01372

เก็บลายผ้ายกตามลวดลาย

1. สามารถเตรียมอุปกรณ์เก็บลายผ้ายกตามแบบได้ถูกต้อง

01372.01 199586
01372

เก็บลายผ้ายกตามลวดลาย

2. สามารถปฏิบัติการเก็บลายผ้ายกตามแบบได้ถูกต้อง

01372.02 199587
01373

ตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บลายผ้ายก

1. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บลายผ้ายกได้ 

01373.01 199588
01373

ตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บลายผ้ายก

2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเก็บลายตะกอผ้ายกได้ 

01373.02 199589

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บลายผ้ายกตามลวดลาย

2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บลายผ้ายก

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เข้าใจลวดลายผ้าทอยกจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคยก และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการเก็บลายผ้ายกตามลวดลายที่กำหนด

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

    1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจลวดลายผ้าทอยกจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บลายผ้ายกตามลวดลาย

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บลายผ้ายก

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

2. เก็บลายผ้ายกตามลวดลาย

3. ตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บลายผ้ายก

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ