หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

มัดและย้อมเส้นพุ่งมัดหมี่ตามลวดลายที่กำหนด

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-LPFY-282B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ มัดและย้อมเส้นพุ่งมัดหมี่ตามลวดลายที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการมัดและย้อมเส้นพุ่งมัดหมี่ตามลวดลายที่กำหนด โดยสามารถเข้าใจลวดลายผ้าทอมัดหมี่จากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ และมัดและย้อมเส้นพุ่งตามแบบที่ซับซ้อนได้ (ย้อมสองสีขึ้นไป) และตรวจสอบความถูกต้องของการมัดและย้อมมัดหมี่ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01271

เข้าใจลวดลายผ้าทอมัดหมี่จากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

1. สามารถเข้าใจลวดลายผ้า อธิบายลักษณะ องค์ประกอบ ได้อย่างถูกต้อง

01271.01 199537
01271

เข้าใจลวดลายผ้าทอมัดหมี่จากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

2. อธิบายกระบวนการเตรียมการทอผ้าตามลวดลายได้

01271.02 199538
01272

มัดและย้อมเส้นพุ่งตามแบบที่ซับซ้อนได้ (ย้อมสองสีขึ้นไป)

1. สามารถปฏิบัติการมัดเส้นพุ่งตามแบบได้ถูกต้อง

01272.01 199539
01272

มัดและย้อมเส้นพุ่งตามแบบที่ซับซ้อนได้ (ย้อมสองสีขึ้นไป)

2. สามารถปฏิบัติการย้อมเส้นพุ่งตามแบบได้ถูกต้อง

01272.02 199540
01273

ตรวจสอบความถูกต้องของการมัดและย้อมมัดหมี่

1. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการมัดลายมัดหมี่ได้ โดยตรวจสอบจากการออกแบบหรือต้นแบบผ้าทอ

01273.01 199541
01273

ตรวจสอบความถูกต้องของการมัดและย้อมมัดหมี่

2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการย้อมลายมัดหมี่ได้ โดยตรวจสอบจากการออกแบบหรือต้นแบบผ้าทอ

01273.02 199542

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการมัดและย้อมเส้นพุ่งตามแบบที่ซับซ้อนได้ (ย้อมสองสีขึ้นไป)

2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของการมัดและย้อมมัดหมี่

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เข้าใจลวดลายผ้าทอมัดหมี่จากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่ และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการมัดและย้อมเส้นพุ่งมัดหมี่ตามลวดลายที่กำหนด

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจลวดลายผ้าทอมัดหมี่จากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับมัดและย้อมเส้นพุ่งตามแบบที่ซับซ้อนได้ (ย้อมสองสีขึ้นไป) 

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของการมัดและย้อมมัดหมี่

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. มัดและย้อมเส้นพุ่งตามแบบที่ซับซ้อนได้ (ย้อมสองสีขึ้นไป)

    2. ตรวจสอบความถูกต้องของการมัดและย้อมมัดหมี่

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ