หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมเส้นพุ่ง มัดและย้อมเส้นพุ่ง สำหรับการทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-GCDB-277B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมเส้นพุ่ง มัดและย้อมเส้นพุ่ง สำหรับการทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเตรียมเส้นพุ่ง มัดและย้อมเส้นพุ่ง สำหรับการทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ โดยสามารถเตรียมเส้นพุ่ง มัดและย้อมเส้นพุ่ง สำหรับการทอเทคนิคมัดหมี่ (ย้อมสีเดียว) และตรวจสอบเส้นพุ่งที่เตรียมสำหรับการทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01221

เตรียมเส้นพุ่ง มัดและย้อมเส้นพุ่ง สำหรับการทอเทคนิคมัดหมี่ (ย้อมสีเดียว)

1. เตรียมเส้นพุ่ง มัดและย้อมเส้นพุ่ง สำหรับการทอเทคนิคมัดหมี่ (ย้อมสีเดียว) ได้ถูกต้องครบถ้วน

01221.01 199498
01221

เตรียมเส้นพุ่ง มัดและย้อมเส้นพุ่ง สำหรับการทอเทคนิคมัดหมี่ (ย้อมสีเดียว)

2. กรอเส้นพุ่งเข้าหลอด ให้ถูกต้องตามลำดับที่กำหนด พร้อมใช้งาน

01221.02 199499
01222

ตรวจสอบเส้นพุ่งที่เตรียมสำหรับการทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

1. ตรวจสอบเส้นพุ่งที่เตรียมสำหรับการทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ให้ความถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนด

01222.01 199500
01222

ตรวจสอบเส้นพุ่งที่เตรียมสำหรับการทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

2. ตรวจสอบคุณภาพของการกรอด้ายให้มีขนาดและคุณลักษณะที่เหมาะสม

01222.02 199501

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเตรียมเส้นพุ่ง มัดและย้อมเส้นพุ่ง สำหรับการทอเทคนิคมัดหมี่ (ย้อมสีเดียว)

2. ปฏิบัติการตรวจสอบเส้นพุ่งที่เตรียมสำหรับการทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กี่ทอผ้าด้วยมือและอุปกรณ์การดูแลรักษา

2. ชนิดเส้นใยและขนาดเส้นด้าย

3. ขั้นตอนและวิธีการเตรียมเส้นยืนและเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

4. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการเตรียมเส้นยืนและเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่ และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินการเตรียมเส้นพุ่ง มัดและย้อมเส้นพุ่ง สำหรับการทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเตรียมเส้นพุ่ง มัดและย้อมเส้นพุ่ง สำหรับการทอเทคนิคมัดหมี่ (ย้อมสีเดียว)

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบเส้นพุ่งที่เตรียมสำหรับการทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เตรียมเส้นพุ่งสำหรับใช้ในการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคมัดหมี่ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและครบถ้วนประกอบด้วยการกรอเส้นพุ่งเข้าหลอดตามสีที่กำหนด

2. ตรวจสอบการเตรียมกี่ทอผ้าได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ