หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทอผ้าด้วยเทคนิคพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-YWSA-270B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทอผ้าด้วยเทคนิคพื้นฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการทอผ้าด้วยเทคนิคพื้นฐาน โดยสามารถทอผ้าด้วยเทคนิคพื้นฐานตามแบบที่กำหนด และตรวจสอบความถูกต้องของผ้าในขณะที่ทอได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01131

ทอผ้าด้วยเทคนิคพื้นฐานตามแบบที่กำหนด

1. ทอผ้าด้วยเทคนิคพื้นฐานตามแบบที่กำหนดได้ถูกต้องตามขั้นตอน

01131.01 199452
01131

ทอผ้าด้วยเทคนิคพื้นฐานตามแบบที่กำหนด

2. ทอลวดลายผ้าได้ประณีตสม่ำเสมอตลอดผืนตามแบบที่กำหนด

01131.02 199453
01132

ตรวจสอบความถูกต้องของผ้าในขณะที่ทอ

1. ตรวจสอบเส้นยืนที่ติดตั้งในกี่ทอผ้าให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนด

01132.01 199456
01132

ตรวจสอบความถูกต้องของผ้าในขณะที่ทอ

2. ตรวจสอบเส้นพุ่งที่ทอในผืนผ้า ให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนด

01132.02 199457

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคพื้นฐานตามแบบที่กำหนด

2. ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของผ้าในขณะที่ทอ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. โครงสร้างผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

2. ขั้นตอนและวิธีการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคพื้นฐาน

3. เทคนิคการเก็บงานและแก้ไขรอยตำหนิต่างๆ ที่เกิดจากการทอ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการทอผ้าด้วยเทคนิคพื้นฐาน และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินการทอผ้าด้วยเทคนิคพื้นฐาน

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคพื้นฐานตามแบบที่กำหนด

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของผ้าในขณะที่ทอ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ทอผ้าด้วยเทคนิคพื้นฐานตามขั้นตอนและวิธีการทอที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยสีและลวดลายตามแบบที่กำหนด ถูกต้องตามขั้นตอน การทอมีความแน่นหนาและสม่ำเสมอตลอดผืน

2. คุณภาพของผ้าทอเป็นไปตามแบบที่กำหนด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ