หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บํารุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-FURR-249A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บํารุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างบำรุงรักษากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อบํารุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ และบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
05311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร 05311.01 195282
05311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 2. ตรวจสอบสภาพของเครื่องขึ้นรูปก่อนการใช้งาน 05311.02 195283
05311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 3. ตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปหลังใช้งานได้ 05311.03 195284
05312 บํารุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 1. อธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปได้ 05312.01 195285
05312 บํารุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 2. บำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปตามแผนที่กำหนดได้ 05312.02 195286
05313 บันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปได้ 05313.01 195287
05313 บันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 2. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น 05313.02 195288
05313 บันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 3. บันทึกผลการตรวจสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปก่อนและหลังการใช้งาน 05313.03 195289
05313 บันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 4. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลผลการบันทึก 05313.04 195290
05313 บันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 5. จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ 05313.05 195291

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องขึ้นรูปก่อน/หลังการใช้งาน

2) สามารถบํารุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปตามแผนที่กําหนดได้

3) สามารถรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นและบันทึกผลการตรวจสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ก่อนและหลังการใช้งาน

4) สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลผลการบันทึกและจัดทํารายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบํารุงรักษาเครื่องจักรได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร 

2) มีความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

3) มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ

4) มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น

2) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

3) เอกสารการประเมินผลการสอบข้อเขียน14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ เช่น ใบบันทึกผลการปฏิบัติงานแบบฟอร์มบันทึกภาระงาน ใบแสดงรายละเอียดงาน ใบรับรองการผ่านงาน แฟ้มสะสมผลงาน แบบบันทึกผลการสังเกตการณ์ ภาพถ่าย/วีดีทัศน์ผลงาน เป็นต้น14.3 คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะ โดยการพิจารณาการบอกคําศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องความสามารถในการตรวจสอบสภาพของเครื่องขึ้นรูปก่อนและหลังการใช้งานพิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ตามแผนที่กำหนดได้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ

1) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานได้

2) ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อได้

3) วางแผนป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้(ข) เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

N/A(ค) คำแนะนำ

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะโดยการพิจารณาการอ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คําศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่อง ความสามารถในการตรวจสอบสภาพของเครื่องขึ้นรูปก่อนและหลังการใช้งานพิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปพิจารณาความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปตามแผนที่กำหนดได้(ง) คำอธิบายรายละเอียด

1. บอกคำศัพท์เฉพาะคําศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่อง

2. การตรวจสอบสภาพของเครื่องขึ้นรูปก่อนการใช้งาน

3. การตรวจสอบสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูปหลังใช้งานได้

4. อธิบายรายละเอียดที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปได้

5. การบำรุงรักษาเครื่องอัดรีดขึ้นรูปตามแผนที่กำหนดได้

6. อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูล การบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิด ขึ้นกับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปได้

7. การรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น

8. การบันทึกผลการตรวจสภาพของเครื่องอัดรีดขึ้นรูป ก่อนและหลังการใช้งาน

9. การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลผลการบันทึก

10. การจัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้(จ) คำศัพท์เฉพาะสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้

“ตามแผนที่กําหนด” หมายถึง แผนการดําเนินงานในกระบวนการบํารุงรักษาที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หมายเลขเครื่องจักร ระยะเวลาในการตรวจสอบบํารุงรักษา รายการในการตรวจสอบ เป็นต้น ผู้ประเมินสามารถพิจารณาจากเอกสารตารางการตรวจสอบเครื่องจักร (PM) ของสถานประกอบการนั้นได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงานรับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้ และทักษะให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงานทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้และความสามารถด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

3) ประเมินภาคความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ