หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-HYAS-173A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างบํารุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป


1 8142 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช่ในการฉีดรูปให้เป็นไปตามแผนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และ อุปกรณ์สนับสนุนร่วมวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน การบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุนได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01341 ควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดรูปให้เป็นไปตามแผน
1. บอกคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการบํารุงรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดรูป 01341.01 194934
01341 ควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดรูปให้เป็นไปตามแผน
2. อธิบายรายละเอียดในแผนการ บํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และ อุปกรณ์ใช้ในการฉีดขึ้นรูปได้ 01341.02 194935
01341 ควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดรูปให้เป็นไปตามแผน
3. ควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรให้ดําเนินไปตามแผนได้ 01341.03 194936
01341 ควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดรูปให้เป็นไปตามแผน
4. ควบคุมการบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปให้เป็นไปตามแผนได้ 01341.04 194937
01341 ควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดรูปให้เป็นไปตามแผน
5. ควบคุมการบํารุงรักษาแม่พิมพ์ให้เป็นไปตามแผนได้ 01341.05 194938
01342 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน 1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบํารุงรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้ 01342.01 194939
01342 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน 2. จัดทําเอกสารที่ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 01342.02 194940
01343 ร่วมวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

1. จัดทําแผนการบํารุงรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ได้

01343.01 194941
01343 ร่วมวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน

2. จัดทําแผนฉุกเฉินในกรณีการดําเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผน

01343.02 194942
01344 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน
1. วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้ 01344.01 194943
01344 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์สนับสนุน
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้ 01344.02 194944

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0131 บํารุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

0132 บํารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

0133 บํารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถควบคุมการบํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปแม่พิมพ์ให้เป็นไปตามแผน

2) สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการบํารุงรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์

3) สามารถจัดทําเอกสารที่ใช้ในการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4) จัดทําแผนการบํารุงรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ รวมถึงแผนฉุกเฉินกรณีการ 

5) ดําเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการการควบคุมการบํารุงรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดรูป

2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบํารุงรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการฉีดรูป

3) ความรู้เกี่ยวกับแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และ อุปกรณ์ใช้ในการฉีดขึ้นรูป

4) ความรู้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการประสานงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการการควบคุมการบํารุงรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดรูป

2) อธิบายหลักการบํารุงรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการฉีดรูป

2) อธิบายรายละเอียดในแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูป

3) อธิบายหลักการและขั้นตอนการประสานงาน

4) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

5) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียน และผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

6) เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น



14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงวิธีการควบคุมการบํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูป แม่พิมพ์ให้เป็นไปตามแผน

2) แสดงขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการบํารุงรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์

3) แสดงขั้นตอนการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4) แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการบํารุงรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ รวมถึงแผนฉุกเฉินกรณีการ ดําเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผน

5) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

6) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียน และผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

7) เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น



14.3 คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินช่างบํารุงรักษางานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน ด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ

เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป โดยปฏิบัติงานควบคุมการบํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูป แม่พิมพ์ให้เป็นไปตามแผนประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการบํารุงรักษา เครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ และจัดทําเอกสารที่ใช้ในการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(ข) เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

N/A



(ค) คำแนะนำ 

หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 

1) ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 

2) วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3) ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้



(ง) คำอธิบายรายละเอียด

“วางแผนบํารุงรักษา” หมายถึง การสํารวจปริมาณหรือจํานวนของเครื่องจักร อุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องทําการซ่อมแซม และบํารุงรักษาประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น ประวัติการซ่อม การเปลี่ยนชิ้นส่วน ชนิดของการซ่อม วิธีซ่อม (เช่น ซ่อมทางเครื่องกล ซ่อมทางไฟฟ้า) อะไหล่ และวัสดุบํารุงรักษา



(จ) คำศัพท์เฉพาะสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงานรับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้ และทักษะให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงานทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้และความสามารถด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

3) ประเมินภาคความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน



ยินดีต้อนรับ