หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บํารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-IVLX-171A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บํารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างบํารุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป


1 8142 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานบํารุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์และบันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01321

ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน

1. บอกคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ 01321.01 194919
01321

ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน

2. ตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการใช้งาน 01321.02 194920
01322 บํารุงรักษาจิกและฟิกเจอร์ 1. ดูแลทําความสะอาดจิ๊กและฟิกเจอร์ 01322.01 194921
01322 บํารุงรักษาจิกและฟิกเจอร์ 2.บํารุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ตามแผนการบํารุงรักษา 01322.02 194922
01323 บันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ได้ 01323.01 194923
01323 บันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 2. จัดทํารายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบํารุงรักษาแม่พิมพ์ได้ 01323.02 194924

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0131 บํารุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการใช้งาน

2) สามารถดูแลทําความ และบํารุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ตามแผนการบํารุงรักษา

3) สามารถบันทึกข้อมูล การบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์

4) สามารถจัดทํารายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบํารุงรักษาแม่พิมพ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) สามารถตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการใช้งาน

2) สามารถดูแลทําความ และบํารุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ตามแผนการบํารุงรักษา

3) สามารถบันทึกข้อมูล การบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์

4) สามารถจัดทํารายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบํารุงรักษาแม่พิมพ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์

2) อธิบายหลักการทำงานของจิ๊กและฟิกเจอร์

3) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการบำรุงรักษาแม่พิมพ์

4) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

5) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียน และผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

6) เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงวิธีการตรวจสอบสภาพ และบันทึกผลการตรวจสอบสภาพของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการใช้งาน

2) แสดงวิธีการดูแลทําความ และบํารุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ตามแผนการบํารุงรักษา

3) แสดงการบันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ และจัดทํารายงานการบำรุงรักษา

4) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

5) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียน และผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

6) เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น14.3 คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินเกี่ยวกับช่างบํารุงรักษางานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ

เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป โดยปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติการบํารุงรักษาแม่พิมพ์ ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบํารุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ และจัดทํารายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบํารุงรักษาแม่พิมพ์ช่วงการผลิต(ข) เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

- อุปกรณ์ถอดประกอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์

- อุปกรณ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์

- เครื่องมือวัด

- สารหล่อลื่นในงานแม่พิมพ์และป้องกันสนิม(ค) คำแนะนำ 

หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 

1) ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 

2) วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3) ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) คำอธิบายรายละเอียด

“การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบํารุงรักษาแม่พิมพ์” หมายถึง การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบํารุงรักษาแม่พิมพ์ตามระยะเวลากําหนดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใชในการบำรงรักษาเบื้องต้นได้ครบถวน ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบํารุงรักษาแม่พิมพ์ ช่วงการผลิต

“การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบํารุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์” หมายถึง การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบการบํารุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ตามระยะเวลากําหนดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใชในการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ครบถ้วนปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการบํารุงรักษาจิ๊กและฟิกเจอร์ ช่วงการผลิต(จ) คำศัพท์เฉพาะสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงานรับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้ และทักษะให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงานทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้และความสามารถด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

3) ประเมินภาคความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ