หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บํารุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-BUOM-170A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บํารุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างบํารุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป


1 8142 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูปบํารุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป และบันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมพลาสติก

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป
1. บอกคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป 01311.01 194912
01311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป
2. ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดก่อนและหลังการใช้งาน 01311.02 194913
01311 ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป
3. บันทึกผลการตรวจสภาพของเครื่องฉีดก่อนและหลังการใช้งาน 01311.03 194914
01312 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป 1. อธิบายรายละเอียดที่ระบุใน แผนการบํารุงรักษาเครื่องฉีดได้ 01312.01 194915
01312 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป 2. บํารุงรักษาเครื่องฉีดตามแผนที่กําหนดได้ 01312.02 194916
01313 บันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1. อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องฉีดได้ 01313.01 194917
01313 บันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 2. จัดทํารายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบํารุงรักษาเครื่องจักรได้ 01313.02 194918

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถตรวจสอบสภาพ และบันทึกผลการตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดก่อนและหลังการใช้งาน

2) สามารถบํารุงรักษาเครื่องฉีดตามแผนที่กําหนด

3) สามารถบันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องฉีด และจัดทํารายงานการบำรุงรักษา

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป

2) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพ และแผนการบำรุงรักษา

3) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการบำรุงรักษา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดขึ้นรูป

2) อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบสภาพ และขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องฉีด

3) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการบำรุงรักษา

4) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

5) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียน และผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

6) เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงวิธีการตรวจสอบสภาพ และบันทึกผลการตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดก่อนและหลังการใช้งาน

2) วิธีการแสดงบํารุงรักษาเครื่องฉีด

3) แสดงการบันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิด ขึ้นกับเครื่องฉีด และจัดทํารายงานการบำรุงรักษา

4) เอกสารรับรองการสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะ เช่น วุฒิบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นต้น

5) เอกสารผลการประเมินการสอบข้อเขียน และผลการบันทึกการสอบสัมภาษณ์

6) เอกสารรับรองผลการเรียน หรือเอกสารรับรองการผ่านการอบรม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น14.3 คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินเกี่ยวกับโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ

เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป โดยปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดก่อนและหลังการใช้งาน บันทึกข้อมูลการบํารุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องฉีด บํารุงรักษาเครื่องฉีดตามแผนที่กําหนด และจัดทํารายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบํารุงรักษาเครื่องจักร(ข) เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

- อุปกรณ์ถอดประกอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์

- อุปกรณ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์

- เครื่องมือวัด

- สารหล่อลื่นในงานแม่พิมพ์และป้องกันสนิม(ค) คำแนะนำ 

หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง 

1) ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 

2) วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3) ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) คำอธิบายรายละเอียด

1) “ตรวจสอบสภาพเครื่องฉีด” หมายถึง ตรวจสอบสภาพทั่วไปก่อนดําเนินการผลิต เช่น การตรวจสอบ ปริมาณน้ำมันไฮโดรลิก ตรวจสอบอุณหภูมิเพื่อเปิด หาเครื่องเป่า, หลอดฟีด เป็นต้น

2) “การบํารุงรักษาเครื่องฉีด” หมายถึง การบํารุงรักษาสภาพเครื่องฉีดให้พร้อมใช้งาน เช่น Electrical part หรือ ชิ้นส่วนระบบไฟฟ้า ระบบ Hydraulic ระบบปิด-เปิดแม่พิมพ์ หรือ Mold Clamping system ระบบฉีด หรือ Injection system(จ) คำศัพท์เฉพาะสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้

1) Electrical part 

2) ระบบ Hydraulic

3) Mold Clamping system

4) Injection system


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงานรับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้ และทักษะให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงานทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้และความสามารถด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

3) ประเมินภาคความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ