หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาในการผลิตหรือบริการ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-CKEQ-845A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ไขปัญหาในการผลิตหรือบริการ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B661

วิเคราะห์ปัญหา

1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

B661.01 195424
B661

วิเคราะห์ปัญหา

1.2 สรุปประเด็นปัญหา

B661.02 195425
B661

วิเคราะห์ปัญหา

1.3 ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

B661.03 195426
B662

ตัดสินใจแก้ปัญหา

2.1 ใช้หลักการหรือความรู้เชิงทฤษฎีในการตัดสินใจ

B662.01 195427
B662

ตัดสินใจแก้ปัญหา

2.2 บันทึกข้อมูลการดำเนินการ

B662.02 195428

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ