หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการดูแลรักษาอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-ZJQX-834A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการดูแลรักษาอ้อย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B312

วางแผนให้ปุ๋ยอ้อย

2.1  สำรวจดินและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยอ้อย

B312.01 195303
B312

วางแผนให้ปุ๋ยอ้อย

2.2   กำหนดแผนการให้ปุ๋ยอ้อย

B312.02 195304
B312

วางแผนให้ปุ๋ยอ้อย

2.3 คำนวณปริมาณปุ๋ยที่ใช้

B312.03 195305
B313

วางแผนป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย

3.1   สำรวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูอ้อยและการป้องกัน/กำจัด

B313.01 195306
B313

วางแผนป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย

3.2 ใช้วิธีผสมผสานในการป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย

B313.02 195307
B313

วางแผนป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย

3.3 กำหนดแผนการป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย

B313.03 195308
B313

วางแผนป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย

3.4 คำนวณปริมาณการฉีดพ่นสารเคมี

B313.04 195309
B314

ให้น้ำอ้อยในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม

4.1 จัดการระบบน้ำในไร่อ้อย

B314.01 195310
B314

ให้น้ำอ้อยในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม

4.2 ให้น้ำตามแผนการให้น้ำ

B314.02 195311
B315

ให้ปุ๋ยตามความต้องการของอ้อย

5.1 ให้ปุ๋ยอ้อยตามแผนการให้ปุ๋ย

B315.01 195312
B315

ให้ปุ๋ยตามความต้องการของอ้อย

5.2 ปรับตั้งเครื่องให้ปุ๋ยก่อนใช้งาน

B315.02 195313
B315

ให้ปุ๋ยตามความต้องการของอ้อย

5.3 ให้ปุ๋ยโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

B315.03 195314
B316

ป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยอย่างปลอดภัย

6.1 ป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยตามแผนการป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อย

B316.01 195315
B316

ป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยอย่างปลอดภัย

6.2 ป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยโดยการเขตกรรม

B316.02 195316
B316

ป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยอย่างปลอดภัย

6.3 ป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยโดย  วิธีกลหรือชีววิธี

B316.03 195317
B316

ป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยอย่างปลอดภัย

6.4 ป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยโดยใช้สารเคมี

B316.04 195318
B316

ป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยอย่างปลอดภัย

6.5 ป้องกัน/กำจัดศัตรูอ้อยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและสิ่งแวดล้อม

B316.05 195319
ฺB311

วางแผนให้น้ำอ้อย

1.1 1.1  สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำและปริมาณความต้องการน้ำของอ้อย

ฺB311.01 195301
ฺB311

วางแผนให้น้ำอ้อย

1.2 กำหนดแผนการให้น้ำ

ฺB311.02 195302

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ