หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-MIBT-831A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B121

เตรียมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

1.1 ศึกษาวิธีและระยะบริการจากคู่มือประจำเครื่อง

B121.01 195225
B121

เตรียมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

1.2 ศึกษาวิธีการตรวจเช็คและซ่อมแซมจากคู่มือประจำเครื่อง

B121.02 195226
B122

บริการเครื่องจักรและอุปกรณ์

2.1   บริการเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามคู่มือกำหนด

B122.01 195227
B122

บริการเครื่องจักรและอุปกรณ์

2.2 ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ถูกต้องและปลอดภัย

B122.02 195228
B123

ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์

3.1   วิเคราะห์ปัญหาความเสียหายเพื่อตัดสินใจซ่อมแซม

B123.01 195229
B123

ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์

3.2 ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษ

B123.02 195230

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ