หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-FDDT-830A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B111

การใช้และการเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์

1.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์

B111.01 195219
B111

การใช้และการเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์

1.2 เลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์

B111.02 195220
B112

วางแผนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์

2.1 กำหนดแผนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์

B112.01 195221
B112

วางแผนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์

2.2 เลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์

B112.02 195222
B113

เตรียมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

3.1 บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนใช้งาน

B113.01 195223
B113

เตรียมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

3.2 ปรับตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนใช้งาน

B113.02 195224

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.

การใช้และการเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์

        0.1

1.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์

        0.2

1.2 เลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์

    1.

วางแผนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์

        0.3

2.1 กำหนดแผนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์

        0.4

2.2 เลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์

    1.

เตรียมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

        0.5

3.1 บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนใช้งาน

        0.6

3.2 ปรับตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนใช้งาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ