หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมระบบไฟฟ้าปรับอากาศ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-TUFR-239A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมระบบไฟฟ้าปรับอากาศ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ


1 7231 ช่างเครื่องและช่างซ่อมเครื่องยนต์ยานยนต์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ ตรวจสอบการทำงานของชุดหน้าคลัตช์ ตรวจสอบการทำงานของชุดพัดลมไฟฟ้าพร้อมรีเลย์ ตรวจสอบสวิชควบคุมความเร็วลม ตรวจสอบสวิชควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ทดสอบระบบพัดลมระบายความร้อน ทดสอบพัดลมกระจายความเย็น ทดสอบระบบควบคุมอุณภูมิ ทดสอบการทำงานของชุดคลัตช์ ได้ตามคู่มือซ่อม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV40241

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบการทำงานของชุดหน้าคลัตช์

IV40241.01 193051
IV40241

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบการทำงานของชุดพัดลมไฟฟ้าพร้อมรีเลย์

IV40241.02 193052
IV40241

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบสวิชควบคุมความเร็วลม

IV40241.03 193053
IV40241

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบสวิชควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ

IV40241.04 193054
IV40241

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด

IV40241.05 193055
IV40241

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

IV40241.06 193056
IV40242

ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามคู่มือซ่อม

IV40242.01 193063
IV40242

ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามคู่มือซ่อม

IV40242.02 193064
IV40242

ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด

IV40242.03 193065
IV40242

ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

IV40242.04 193066
IV40243

ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทดสอบระบบพัดลมระบายความร้อนได้ตามคู่มือซ่อม

IV40243.01 193077
IV40243

ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทดสอบพัดลมกระจายความเย็นได้ตามคู่มือซ่อม

IV40243.02 193078
IV40243

ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทดสอบระบบควบคุมอุณภูมิได้ตามคู่มือซ่อม

IV40243.03 193079
IV40243

ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทดสอบการทำงานของชุดคลัตช์ได้ตามคู่มือซ่อม

IV40243.04 193080
IV40243

ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือได้ตามข้อกำหนด

IV40243.05 193081
IV40243

ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด

IV40243.06 193082
IV40243

ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

IV40243.07 193083

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถอ่านขั้นตอนและทำความเข้าใจคู่มือซ่อมระบบไฟฟ้าปรับอากาศ

2. สามารถตรวจสอบการทำงานของชุดหน้าคลัตช์

3. สามารถตรวจสอบการทำงานของชุดพัดลมไฟฟ้าพร้อมรีเลย์

4. สามารถตรวจสอบสวิชควบคุมความเร็วลม

5. สามารถตรวจสอบสวิชควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ

6. สามารถถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าปรับอากาศ

7. สามารถซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าปรับอากาศ

8. สามารถทดสอบระบบพัดลมระบายความร้อน

9. สามารถทดสอบพัดลมกระจายความเย็น

10. สามารถทดสอบระบบควบคุมอุณภูมิ

11. สามารถทดสอบการทำงานของชุดคลัตช์

12. สามารถทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ

13. สามารถจัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ

2. มีความรู้ในการซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ

3. มีความรู้ในการทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แสดงผลงานการซ่อมระบบไฟฟ้าปรับอากาศ

2. แสดงการตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

3. แสดงการซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

4. แสดงการทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

5. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ระบุหรืออธิบายการซ่อมระบบไฟฟ้าปรับอากาศ

2. ระบุหรืออธิบายการตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

3. ระบุหรืออธิบายการซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

4. ระบุหรืออธิบายการทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

5. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน

ปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน

2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน

3. แบบประเมินสัมภาษณ์

4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำรายละเอียด

    ขอบเขต (Range Statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures) สถานที่ทำงาน (Worksite) สภาวะในการทำงาน (Operating  condition) และข้อมูล/เอกสาร(Information/Document)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือ วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)

        ซ่อมระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ประกอบด้วยความสามารถในการทำงานดังต่อไปนี้

        - ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ ประกอบด้วยความสามารถในการตรวจสอบการ

ทำงานของชุดหน้าคลัตช์ ตรวจสอบการทำงานของชุดพัดลมไฟฟ้าพร้อมรีเลย์ ตรวจสอบสวิชควบคุมความเร็วลม ตรวจสอบสวิชควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

        - ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ประกอบด้วยความสามารถในการถอด

อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าปรับอากาศ จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

        - ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ประกอบด้วยความสามารถในการทดสอบระบบพัด

ลมระบายความร้อน ทดสอบพัดลมกระจายความเย็น ทดสอบระบบควบคุมอุณภูมิ ทดสอบการทำงานของชุดคลัตช์ ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

    II) สถานที่ทำงาน (Worksite)

        - ทำความสะอาด บำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงระบบ 5 ส. และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (Operating Condition)

        - อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เครื่องมือตรวจสอบการทำงานของชุดหน้าคลัตช์ เครื่องมือตรวจสอบ

การทำงานของชุดพัดลมไฟฟ้าพร้อมรีเลย์ เครื่องมือตรวจสอบสวิชควบคุมความเร็วลม เครื่องมือตรวจสอบสวิชควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ เครื่องมือถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าปรับอากาศ เครื่องมือซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าปรับอากาศ เครื่องมือทดสอบระบบพัดลมระบายความร้อน เครื่องมือทดสอบพัดลมกระจายความเย็น เครื่องมือทดสอบระบบควบคุมอุณภูมิ เครื่องมือทดสอบการทำงานของชุดคลัตช์ เครื่องมือทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Document)

        - คู่มือการใช้งาน (คู่มือซ่อม)

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน 

3) ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ