หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-DUNN-238A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ


1 7231 ช่างเครื่องและช่างซ่อมเครื่องยนต์ยานยนต์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ ตรวจสอบการรั่วของคอมเพสเซอร์ ตรวจสอบการทำงานของคลัตช์ ตรวจสอบการทำงานของ expansion valve ทดสอบการรั่วซึมของคอนเดนเซอร์ ทดสอบและตรวจสอบการทำงานของรีซิฟเวอร์ ดายเออร์ ตรวจสอบสภาพท่อทางเดินสารทำความเย็น ตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็นโดยใช้เครื่องมือวัดความดันสารทำความเย็น ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ ประกอบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ ทดสอบความดันในระบบทั้งสองด้าน (ด้านความดันสูงและต่ำ) ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบปรับอากาศ ทดสอบการกระจายความเย็น จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามคู่มือซ่อม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบการรั่วของคอมเพสเซอร์ได้ตามคู่มือซ่อม

IV40231.01 193022
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบการทำงานของคลัตช์ได้

IV40231.02 193023
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบการทำงานของ expansion valve ได้ตามคู่มือซ่อม

IV40231.03 193024
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทดสอบการรั่วซึมของคอนเดนเซอร์ได้ตามคู่มือซ่อม

IV40231.04 193025
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทดสอบและตรวจสอบการทำงานของรีซิฟเวอร์ ดายเออร์ได้

IV40231.05 193026
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบสภาพท่อทางเดินสารทำความเย็นได้ตามคู่มือซ่อม

IV40231.06 193027
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็นโดยใช้เครื่องมือวัดความดันสารทำความเย็น

IV40231.07 193028
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด

IV40231.08 193029
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

IV40231.09 193030
IV40232

ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ

IV40232.01 193036
IV40232

ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ

IV40232.02 193037
IV40232

ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ประกอบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ

IV40232.03 193038
IV40232

ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด

IV40232.04 193039
IV40232

ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

IV40232.05 193040
IV40233

ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทดสอบความดันในระบบทั้งสองด้าน (ด้านความดันสูงและต่ำ)

IV40233.01 193046
IV40233

ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบปรับอากาศ

IV40233.02 193047
IV40233

ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทดสอบการกระจายความเย็น

IV40233.03 193048
IV40233

ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด

IV40233.04 193049
IV40233

ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

IV40233.05 193050

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถอ่านขั้นตอนและทำความเข้าใจคู่มือซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์

2. สามารถตรวจสอบการรั่วของคอมเพสเซอร์

3. สามารถตรวจสอบการทำงานของคลัตช์

4. สามารถตรวจสอบการทำงานของ expansion valve

5. สามารถทดสอบการรั่วซึมของคอนเดนเซอร์

6. สามารถทดสอบและตรวจสอบการทำงานของรีซิฟเวอร์ ดายเออร์

7. สามารถตรวจสอบสภาพท่อทางเดินสารทำความเย็น

8. สามารถตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็นโดยใช้เครื่องมือวัดความดันสารทำความเย็น

9. สามารถถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ

10. สามารถซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ

11. สามารถประกอบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ

12. สามารถทดสอบความดันในระบบทั้งสองด้าน (ด้านความดันสูงและต่ำ)

13. สามารถตรวจสอบการรั่วซึมของระบบปรับอากาศ

14. สามารถทดสอบการกระจายความเย็น

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ

2. มีความรู้ในการซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ

3. มีความรู้ในการทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แสดงผลงานการซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์

2. แสดงการตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

3. แสดงการซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

4. แสดงการทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

5. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ระบุหรืออธิบายการซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์

2. ระบุหรืออธิบายการตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

3. ระบุหรืออธิบายการซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

4. ระบุหรืออธิบายการทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

5. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน

2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน

3. แบบประเมินสัมภาษณ์

    4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำรายละเอียด

    ขอบเขต (Range Statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures) สถานที่ทำงาน (Worksite) สภาวะในการทำงาน (Operating  condition) และข้อมูล/เอกสาร(Information/Document)

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือ วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)

        ซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ประกอบด้วยความสามารถในการทำงานดังต่อไปนี้

        - ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ ประกอบด้วยความสามารถในการตรวจสอบการรั่วของคอมเพสเซอร์ ตรวจสอบการทำงานของคลัตช์ ตรวจสอบการทำงานของ expansion valve ทดสอบการรั่วซึมของคอนเดนเซอร์ ทดสอบและตรวจสอบการทำงานของรีซิฟเวอร์ ดายเออร์ ตรวจสอบสภาพท่อทางเดินสารทำความเย็น ตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็นโดยใช้เครื่องมือวัดความดันสารทำความเย็น จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

        - ซ่อม/เปลี่ยน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ประกอบด้วยความสามารถในการถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ ประกอบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

        - ทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ ประกอบด้วยความสามารถในการทดสอบความดันในระบบทั้งสองด้าน (ด้านความดันสูงและต่ำ) ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบปรับอากาศ ทดสอบการกระจายความเย็น จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

    II) สถานที่ทำงาน (Worksite)

        - ทำความสะอาด บำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงระบบ 5 ส. และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (Operating Condition)

        - อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เครื่องมือตรวจสอบการรั่วของคอมเพสเซอร์ เครื่องมือตรวจสอบการทำงานของคลัตช์ เครื่องมือตรวจสอบการทำงานของ expansion valve เครื่องมือทดสอบการรั่วซึมของคอนเดนเซอร์ เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบการทำงานของรีซิฟเวอร์ ดายเออร์ เครื่องมือตรวจสอบสภาพท่อทางเดินสารทำความเย็น เครื่องมือตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็นโดยใช้เครื่องมือวัดความดันสารทำความเย็น เครื่องมือถอดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ เครื่องมือซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ เครื่องมือประกอบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ เครื่องมือทดสอบความดันในระบบทั้งสองด้าน (ด้านความดันสูงและต่ำ) เครื่องมือตรวจสอบการรั่วซึมของระบบปรับอากาศ เครื่องมือทดสอบการกระจายความเย็น

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Document)

        - คู่มือการใช้งาน (คู่มือซ่อม)

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน 

3) ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน ยินดีต้อนรับ