หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูดและเติมน้ำยาระบบปรับอากาศ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-YGDO-237A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูดและเติมน้ำยาระบบปรับอากาศ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ


1 7231 ช่างเครื่องและช่างซ่อมเครื่องยนต์ยานยนต์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ดูดสารทำความเย็นออกจากระบบ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดูดสารความเย็น ใช้เครื่องมือดูดสารทำความเย็น ทดสอบการรั่วซึม เติมสารทำความเย็น ใช้เครื่องทำสุญญากาศดูดอากาศออกจากระบบ เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์และเติมสารทำความเย็น ตรวจสอบการรั่วและทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ ทำความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV40221

ดูดสารทำความเย็นออกจากระบบตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดูดสารความเย็นได้ตามคู่มือซ่อม

IV40221.01 193001
IV40221

ดูดสารทำความเย็นออกจากระบบตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ใช้เครื่องมือดูดสารทำความเย็นได้ตามคู่มือซ่อม

IV40221.02 193002
IV40221

ดูดสารทำความเย็นออกจากระบบตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทดสอบการรั่วซึมได้ตามคู่มือซ่อม

IV40221.03 193003
IV40221

ดูดสารทำความเย็นออกจากระบบตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

IV40221.04 193004
IV40222

เติมสารทำความเย็นได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

 ใช้เครื่องทำสุญญากาศดูดอากาศออกจากระบบได้ตามคู่มือซ่อม

IV40222.01 193008
IV40222

เติมสารทำความเย็นได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์และเติมสารทำความเย็นได้ตามคู่มือซ่อม

IV40222.02 193009
IV40222

เติมสารทำความเย็นได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบการรั่วและทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามคู่มือซ่อม

IV40222.03 193010
IV40222

เติมสารทำความเย็นได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทำความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือได้ตามข้อกำหนด

IV40222.04 193011
IV40222

เติมสารทำความเย็นได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทำงานด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

IV40222.05 193012

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถอ่านขั้นตอนและทำความเข้าใจคู่มือดูดและเติมน้ำยาระบบปรับอากาศ

2. สามารถเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดูดสารความเย็น

3. สามารถใช้เครื่องมือดูดสารทำความเย็น

4. สามารถทดสอบการรั่วซึม

5. สามารถใช้เครื่องทำสุญญากาศดูดอากาศออกจากระบบ

6. สามารถเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์และเติมสารทำความเย็น

7. สามารถตรวจสอบการรั่วและทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ

8. สามารถทำความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการดูดสารทำความเย็นออกจากระบบ

2. มีความรู้ในการเติมสารทำความเย็น

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แสดงผลงานการดูดและเติมน้ำยาระบบปรับอากาศ

2. แสดงการดูดสารทำความเย็นออกจากระบบตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

3. แสดงการเติมสารทำความเย็นได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

4. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ระบุหรืออธิบายการดูดและเติมน้ำยาระบบปรับอากาศ

2. ระบุหรืออธิบายการดูดสารทำความเย็นออกจากระบบตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

3. ระบุหรืออธิบายการเติมสารทำความเย็นได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

4. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน

2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน

3. แบบประเมินสัมภาษณ์

4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำรายละเอียด

    ขอบเขต (Range Statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุ

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures) สถานที่ทำงาน (Worksite) สภาวะในการทำงาน (Operating  condition) และข้อมูล/เอกสาร(Information/Document)

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือ วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)

        ดูดและเติมน้ำยาระบบปรับอากาศ ประกอบด้วยความสามารถในการทำงานดังต่อไปนี้

        - ดูดสารทำความเย็นออกจากระบบ ประกอบด้วยความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดูดสารความเย็น ใช้เครื่องมือดูดสารทำความเย็น ทดสอบการรั่วซึม ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

        - เติมสารทำความเย็น ประกอบด้วยความสามารถในการใช้เครื่องทำสุญญากาศดูดอากาศออกจากระบบ เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์และเติมสารทำความเย็น ตรวจสอบการรั่วและทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ ทำความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือ ทำงานด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

    II) สถานที่ทำงาน (Worksite)

        - ทำความสะอาด บำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงระบบ 5 ส. และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (Operating Condition)

        - อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เครื่องมือดูดสารทำความเย็น เครื่องมือทดสอบการรั่วซึมเครื่องทำสุญญากาศดูดอากาศออกจากระบบ เครื่องมือเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์และเติมสารทำความเย็น เครื่องมือตรวจสอบการรั่วและทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Document)

        - คู่มือการใช้งาน (คู่มือซ่อม)

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน 

3) ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ