หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ล้างระบบปรับอากาศ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-WVDM-236A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ล้างระบบปรับอากาศ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ


1 7231 ช่างเครื่องและช่างซ่อมเครื่องยนต์ยานยนต์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ เตรียมเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์และพื้นที่ ถอดและตรวจสอบชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ประกอบและทดสอบระบบปรับอากาศ ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ ตรวจสอบการรั่วของคอมเพสเซอร์ ตรวจสอบการทำงานของคลัตช์ ตรวจสอบการทำงานของ expansion valve ทดสอบการรั่วซึมของคอนเดนเซอร์ ทดสอบและตรวจสอบการทำงานของรีซิฟเวอร์ ดายเออร์ ตรวจสอบสภาพท่อทางเดินสารทำความเย็น ตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็นโดยใช้เครื่องมือวัดความดันสารทำความเย็น จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้ตามคู่มือปฏิบัติงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV40211

ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

เตรียมเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์และพื้นที่ได้

IV40211.01 192971
IV40211

ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ถอดและตรวจสอบชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศได้ตามคู่มือซ่อม

IV40211.02 192972
IV40211

ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ

IV40211.03 192973
IV40211

ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ประกอบและทดสอบระบบปรับอากาศ

IV40211.04 192974
IV40211

ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามข้อกำหนด

IV40211.05 192975
IV40211

ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

IV40211.06 192976
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบการรั่วของคอมเพสเซอร์ได้ตามคู่มือซ่อม

IV40231.01 192986
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบการทำงานของคลัตช์ได้

IV40231.02 192987
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบการทำงานของ expansion valve ได้ตามคู่มือซ่อม

IV40231.03 192988
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทดสอบการรั่วซึมของคอนเดนเซอร์ได้ตามคู่มือซ่อม

IV40231.04 192989
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ทดสอบและตรวจสอบการทำงานของรีซิฟเวอร์ ดายเออร์ได้

IV40231.05 192990
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบสภาพท่อทางเดินสารทำความเย็นได้ตามคู่มือซ่อม

IV40231.06 192991
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็นโดยใช้เครื่องมือวัดความดันสารทำความเย็น

IV40231.07 192992
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็นโดยใช้เครื่องมือวัดความดันสารทำความเย็น

IV40231.08 192993
IV40231

ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

IV40231.09 192994

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถอ่านขั้นตอนและทำความเข้าใจคู่มือล้างระบบปรับอากาศ

2. สามารถเตรียมเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์และพื้นที่

3. สามารถถอดและตรวจสอบชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ

4. สามารถล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ

5. สามารถประกอบและทดสอบระบบปรับอากาศ

6. สามารถจัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แสดงผลงานการล้างระบบปรับอากาศ

2. แสดงการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

3. แสดงการตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

4. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ระบุหรืออธิบายการล้างระบบปรับอากาศ

2. ระบุหรืออธิบายการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

3. ระบุหรืออธิบายการตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม

4. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน

2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน

3. แบบประเมินสัมภาษณ์

4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำรายละเอียด

    ขอบเขต (Range Statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures) สถานที่ทำงาน (Worksite) สภาวะในการทำงาน (Operating  condition) และข้อมูล/เอกสาร(Information/Document)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือ วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)

        ล้างระบบปรับอากาศ ประกอบด้วยความสามารถในการทำงานดังต่อไปนี้

        - ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ประกอบด้วยความสามารถในการเตรียมเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์และพื้นที่ ถอดและตรวจสอบชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ประกอบและทดสอบระบบปรับอากาศ จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

    II) สถานที่ทำงาน (Worksite)

        - ทำความสะอาด บำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงระบบ 5 ส. และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (Operating Condition)

        - อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เครื่องมือถอดและตรวจสอบชิ้นส่วนในระบบปรับอากาศ เครื่องมือล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ เครื่องมือประกอบและทดสอบระบบปรับอากาศ

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Document)

        - คู่มือการใช้งาน (คู่มือซ่อม)

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน 

3) ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ