หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์ดีเซล

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-XBBC-287A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์ดีเซล

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างซ่อมเครื่องยนต์


1 7231 ช่างเครื่องและช่างซ่อมเครื่องยนต์ยานยนต์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน เตรียมและตรวจสอบและ พร้อมปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาขณะมีโหลด ไม่มีโหลด ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำของเครื่องยนต์ดีเซล ตรวจสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงความดันต่ำ ตรวจสอบสวิตช์ไฟเตือนระดับสิ่งเจือปนในเชื้อเพลิง ตรวจสอบสวิตช์ไฟเตือนระดับน้ำในเชื้อเพลิง ตรวจสอบการรั่วท่อทางเดินระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำ ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันสูงของเครื่องยนต์ดีเซล ตรวจสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงความดันสูง ตรวจสอบโซลินอยล์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบเซ็นเซอร์วัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงความดันสูง ตรวจสอบการรั่วท่อทางเดินระบบเชื้อเพลิงความดันสูง ตรวจสอบเรคกูเลเตอร์น้ำมันไหลกลับ ตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่า ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่า ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ตัดวงจรการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อในขณะตรวจวัดกำลังอัด ทำความสะอาดพร้อมจัดเก็บ เครื่องมือ ได้ตามคู่มือซ่อม 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV30121

เตรียมและตรวจสอบและ พร้อมปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาขณะไม่มีโหลดได้ตามคู่มือซ่อม

IV30121.01 193348
IV30121

เตรียมและตรวจสอบและ พร้อมปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาขณะมีโหลดได้ตามคู่มือซ่อม

IV30121.02 193349
IV30121

เตรียมและตรวจสอบและ พร้อมปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือซ่อม

ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้

IV30121.03 193350
IV30122

ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงความดันต่ำได้ตามคู่มือซ่อม

IV30122.01 193351
IV30122

ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบสวิตช์ไฟเตือนระดับสิ่งเจือปนในเชื้อเพลิงได้ตามคู่มือซ่อม

IV30122.02 193352
IV30122

ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบการรั่วท่อทางเดินระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำได้ตามคู่มือซ่อม

IV30122.03 193353
IV30122

ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้

IV30122.04 193354
IV30123

ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันสูงของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงความดันสูงได้ตามคู่มือซ่อม

IV30123.01 193355
IV30123

ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันสูงของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบโซลินอยล์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามคู่มือซ่อม

IV30123.02 193356
IV30123

ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันสูงของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบเซ็นเซอร์วัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงความดันสูงได้ตามคู่มือซ่อม

IV30123.03 193357
IV30123

ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันสูงของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบการรั่วท่อทางเดินระบบเชื้อเพลิงความดันสูงได้ตามคู่มือซ่อม

IV30123.04 193358
IV30123

ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันสูงของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบเรคกูเลเตอร์น้ำมันไหลกลับได้ตามคู่มือซ่อม

IV30123.05 193359
IV30124

ตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่าได้ตามคู่มือซ่อม

IV30124.01 193360
IV30124

ตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้

IV30124.02 193361
IV30125

ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่าได้ตามคู่มือซ่อม

IV30125.01 193362
IV30125

ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ได้ตามคู่มือซ่อม

IV30125.02 193363
IV30125

ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ตัดวงจรการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงตามคู่มือซ่อม

IV30125.03 193364
IV30125

ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

เปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อในขณะตรวจวัดกำลังอัดได้ตามคู่มือซ่อม

IV30125.04 193365
IV30125

ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ทำความสะอาดพร้อมจัดเก็บ เครื่องมือได้ตามคู่มือซ่อมของสถานประกอบการ

IV30125.05 193366
IV30125

ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้

IV30125.06 193367

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถอ่านขั้นตอนและทำความเข้าใจคู่มือตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์ดีเซล

2. สามารถตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาขณะมีโหลด ไม่มีโหลด

3. สามารถตรวจสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงความดันต่ำ

4. สามารถตรวจสอบสวิตช์ไฟเตือนระดับสิ่งเจือปนในเชื้อเพลิง

5. สามารถตรวจสอบสวิตช์ไฟเตือนระดับน้ำในเชื้อเพลิง

6. สามารถตรวจสอบการรั่วท่อทางเดินระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำ

7. สามารถตรวจสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงความดันสูง

8. สามารถตรวจสอบโซลินอยล์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

9. สามารถตรวจสอบเซ็นเซอร์วัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงความดันสูง

10. สามารถตรวจสอบการรั่วท่อทางเดินระบบเชื้อเพลิงความดันสูง

11. สามารถตรวจสอบเรคกูเลเตอร์น้ำมันไหลกลับ

12. สามารถติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่า

13. สามารถตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่

14. สามารถตัดวงจรการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิง

15. สามารถเปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อในขณะตรวจวัดกำลังอัด

16. สามารถทำความสะอาดพร้อมจัดเก็บ เครื่องมือ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการเตรียมและตรวจสอบและ พร้อมปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์

2. มีความรู้ในการตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำของเครื่องยนต์ดีเซล

3. มีความรู้ในการตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันสูงของเครื่องยนต์ดีเซล

4. มีความรู้ในการตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล

5. มีความรู้ในการตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซล

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แสดงผลงานการตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์ดีเซล

2. แสดงการเตรียมและตรวจสอบและ พร้อมปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือซ่อม

3. แสดงการตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

4. แสดงการตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันสูงของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

5. แสดงการตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

6. แสดงการตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

7. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ระบุหรืออธิบายการตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์ดีเซล

2. ระบุหรืออธิบายการเตรียมและตรวจสอบและ พร้อมปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือซ่อม

3. ระบุหรืออธิบายการตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

4. ระบุหรืออธิบายการตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันสูงของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

5. ระบุหรืออธิบายการตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

6. ระบุหรืออธิบายการตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือซ่อม

7. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน

2. แบบประเมินสัมภาษณ์

3. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำรายละเอียด

    ขอบเขต (Range Statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures) สถานที่ทำงาน (Worksite) สภาวะในการทำงาน (Operating Condition) และข้อมูล/เอกสาร(Information/Document)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือ วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)

         ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์ดีเซล ประกอบด้วยความสามารถในการทำงานดังต่อไปนี้

        - เตรียมและตรวจสอบและ พร้อมปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยความสามารถในการตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาขณะไม่มีโหลด ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาขณะมีโหลด ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

        - ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำของเครื่องยนต์ดีเซล ประกอบด้วยความสามารถในการตรวจสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงความดันต่ำ ตรวจสอบสวิตช์ไฟเตือนระดับสิ่งเจือปนในเชื้อเพลิง ตรวจสอบสวิตช์ไฟเตือนระดับน้ำในเชื้อเพลิง ตรวจสอบการรั่วท่อทางเดินระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำ ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

        - ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงความดันสูงของเครื่องยนต์ดีเซล ประกอบด้วยความสามารถในการตรวจสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงความดันสูง ตรวจสอบโซลินอยล์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบเซ็นเซอร์วัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงความดันสูง ตรวจสอบการรั่วท่อทางเดินระบบเชื้อเพลิงความดันสูง ตรวจสอบเรคกูเลเตอร์น้ำมันไหลกลับ

        - ตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ประกอบด้วยความสามารถในการติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่า ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

        - ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซล ประกอบด้วยความสามารถในการติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่า ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ตัดวงจรการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิง เปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อในขณะตรวจวัดกำลังอัด ทำความสะอาดพร้อมจัดเก็บ เครื่องมือ ปฏิบัติตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

    II) สถานที่ทำงาน (Worksite)

        - ทำความสะอาด บำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงระบบ 5 ส. และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (Operating Condition)

        - อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เครื่องมือตั้งรอบเดินเบา เครื่องมือตรวจสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงความดันต่ำ เครื่องมือตรวจสอบสวิตช์ไฟเตือนระดับสิ่งเจือปนในเชื้อเพลิง เครื่องมือตรวจสอบสวิตช์ไฟเตือนระดับน้ำในเชื้อเพลิง เครื่องมือตรวจสอบการรั่วท่อทางเดินระบบเชื้อเพลิงความดันต่ำ เครื่องมือตรวจสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงความดันสูง เครื่องมือตรวจสอบโซลินอยล์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือตรวจสอบเซ็นเซอร์วัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงความดันสูง เครื่องมือตรวจสอบการรั่วท่อทางเดินระบบเชื้อเพลิงความดันสูง เครื่องมือตรวจสอบเรคกูเลเตอร์น้ำมันไหลกลับ เครื่องมือติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่า เครื่องมือตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เครื่องมือตัดวงจรการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิง เครื่องมือเปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อในขณะตรวจวัดกำลังอัด เครื่องมือทำความสะอาด

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Document)

        - คู่มือการใช้งาน (คู่มือซ่อม)

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

2) ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ