หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์เบนซินเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-DCOP-286A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์เบนซินเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างซ่อมเครื่องยนต์


1 7231 ช่างเครื่องและช่างซ่อมเครื่องยนต์ยานยนต์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือซ่อม ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาขณะมีโหลด ไม่มีโหลด ตรวจสอบและตั้งระบบไฟจุดระเบิดของเครื่องยนต์เบนซิน ตรวจสอบประกายไฟแรงเคลื่อนสูง วัดตรวจสอบกระแสไฟที่ขั้วต่อคอยล์จุดระเบิด ตรวจสอบคอยล์จุดระเบิดและสายไฟเข้าคอย์ วัดตรวจสอบค่าความต้านทานสายหัวเทียน ตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์เบนซิน ติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่า ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ตัดวงจรการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิง เปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อในขณะตรวจวัดกำลังอัด ทำความสะอาดพร้อมจัดเก็บ เครื่องมือ ได้ตามคู่มือซ่อม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV30111

ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาขณะไม่มีโหลดได้ตามคู่มือซ่อม

IV30111.01 193332
IV30111

ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาขณะมีโหลดได้ตามคู่มือซ่อม

IV30111.02 193333
IV30111

ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือซ่อม

ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้

IV30111.03 193334
IV30112

ตรวจสอบและตั้งระบบไฟจุดระเบิดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบประกายไฟแรงเคลื่อนสูงได้

IV30112.01 193335
IV30112

ตรวจสอบและตั้งระบบไฟจุดระเบิดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

วัดตรวจสอบกระแสไฟที่ขั้วต่อคอยล์จุดระเบิดได้ตามคู่มือซ่อม

IV30112.02 193336
IV30112

ตรวจสอบและตั้งระบบไฟจุดระเบิดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบคอยล์จุดระเบิดและสายไฟเข้าคอย์ได้ตามคู่มือซ่อม

IV30112.03 193337
IV30112

ตรวจสอบและตั้งระบบไฟจุดระเบิดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

วัดตรวจสอบค่าความต้านทานสายหัวเทียนได้ตามคู่มือซ่อม

IV30112.04 193338
IV30112

ตรวจสอบและตั้งระบบไฟจุดระเบิดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้

IV30112.05 193339
IV30113

ตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

ติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่าได้ตามคู่มือซ่อม

IV30113.01 193340
IV30113

ตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้

IV30113.02 193341
IV30114

ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

ติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่าได้ตามคู่มือซ่อม

IV30114.01 193342
IV30114

ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ได้ตามคู่มือซ่อม

IV30114.02 193343
IV30114

ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

ตัดวงจรการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงตามคู่มือซ่อม

IV30114.03 193344
IV30114

ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

เปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อในขณะตรวจวัดกำลังอัดได้ตามคู่มือซ่อม

IV30114.04 193345
IV30114

ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

ทำความสะอาดพร้อมจัดเก็บ เครื่องมือได้ตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

IV30114.05 193346
IV30114

ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้

IV30114.06 193347

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถอ่านขั้นตอนและทำความเข้าใจคู่มือตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์เบนซินเบื้องต้น

2. สามารถตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาขณะมีโหลด ไม่มีโหลด

3. สามารถตรวจสอบประกายไฟแรงเคลื่อนสูง

4. สามารถวัดตรวจสอบกระแสไฟที่ขั้วต่อคอยล์จุดระเบิด

5. สามารถตรวจสอบคอยล์จุดระเบิดและสายไฟเข้าคอย์

6. สามารถวัดตรวจสอบค่าความต้านทานสายหัวเทียน

7. สามารถติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่า

8. สามารถตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่

9. สามารถตัดวงจรการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิง

10. สามารถเปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อในขณะตรวจวัดกำลังอัด

11. สามารถทำความสะอาดพร้อมจัดเก็บ เครื่องมือ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์

2. มีความรู้ในการตรวจสอบและตั้งระบบไฟจุดระเบิดของเครื่องยนต์เบนซิน

3. มีความรู้ในการตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน

4. มีความรู้ในการตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์เบนซิน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แสดงผลการตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์เบนซินเบื้องต้น

2. แสดงการตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์

3. แสดงการตรวจสอบและตั้งระบบไฟจุดระเบิดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

4. แสดงการตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

5. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ใบกำหนดหน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ระบุหรืออธิบายการตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์เบนซินเบื้องต้น

2. ระบุหรืออธิบายการตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์

3. ระบุหรืออธิบายการตรวจสอบและตั้งระบบไฟจุดระเบิดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

4. ระบุหรืออธิบายการตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์เบนซินได้ตามคู่มือซ่อม

5. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน

2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน

3. แบบประเมินสัมภาษณ์

4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำรายละเอียด

    ขอบเขต (Range Statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures) สถานที่ทำงาน (Worksite) สภาวะในการทำงาน (Operating Condition) และข้อมูล/เอกสาร(Information/Document)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือ วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)

     ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์เบนซินเบื้องต้น ประกอบด้วยความสามารถในการทำงานดังต่อไปนี้

    - ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยความสามารถในการตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาขณะไม่มีโหลด ตรวจสอบและตั้งรอบเดินเบาขณะมีโหลด ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

    - ตรวจสอบและตั้งระบบไฟจุดระเบิดของเครื่องยนต์เบนซิน ประกอบด้วยความสามารถในการตรวจสอบประกายไฟแรงเคลื่อนสูง วัดตรวจสอบกระแสไฟที่ขั้วต่อคอยล์จุดระเบิด ตรวจสอบคอยล์จุดระเบิดและสายไฟเข้าคอย์ วัดตรวจสอบค่าความต้านทานสายหัวเทียน ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

    - ตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินได้ ประกอบด้วยความสามารถในการติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่า ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

    - ตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์เบนซิน ประกอบด้วยความสามารถในการติดตั้งเกจวัดความดันและอ่านค่า ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ตัดวงจรการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิง เปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อในขณะตรวจวัดกำลังอัด ทำความสะอาดพร้อมจัดเก็บ เครื่องมือ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

    II) สถานที่ทำงาน (Worksite)

        - ทำความสะอาด บำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงระบบ 5 ส. และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (Operating Condition)

        - อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เครื่องมือตั้งรอบเดินเบา เครื่องมือตรวจสอบประกายไฟ เครื่องมือตรวจสอบคอยล์จุดระเบิด เครื่องมือตรวจสอบค่าความต้านทานสายหัวเทียน เครื่องมือติดตั้งเกจวัดความดัน เครื่องมือตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เครื่องมือทำความสะอาด

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Document)

        - คู่มือการใช้งาน (คู่มือซ่อม)

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

    1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

    2) ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

    3) ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

    4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ