หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พ่นสีกลบรอย

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-OZIP-220A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พ่นสีกลบรอย

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างซ่อมสีรถยนต์


1 7132 ช่างพ่นสีและขัดเงา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถ เตรียมพื้นที่ทำงานและเครื่องมือ อุปกรณ์งานพ่นสีกลบรอยได้ตามข้อกำหนด ทำความสะอาดผิวชิ้นงานพร้อม ตรวจพื้นผิวก่อนพ่นได้ตามข้อกำหนด ปิดกระดาษกาวเพื่อปกป้องชิ้น ส่วนข้างเคียงได้ตามข้อกำหนด เตรียมอุปกรณ์และผสมสีได้ตามข้อกำหนด ทดสอบและละอองพ่นสีได้ตามข้อกำหนด พ่นสีพื้นกลบรอยได้ตามลำดับขั้นตอนตรวจสอบผิวสีหลังการพ่นได้ตามข้อกำหนด เตรียมชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการขัดสีพื้นกลบร อยได้ตามข้อกำหนด ขัดสีพื้นกลบรอยได้ตามขั้นตอน ตรวจผิวงานและรูปทรงชิ้นงานได้ตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านปลอดภัย ได้ตามคู่มือปฏิบัติงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV20341

เตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีกลบรอย (Serfaceser primer) ได้ตามข้อกำหนด

เตรียมพื้นที่ทำงานและเครื่องมือ อุปกรณ์งานพ่นสีกลบรอยได้ตามข้อกำหนด

IV20341.01 193230
IV20341

เตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีกลบรอย (Serfaceser primer) ได้ตามข้อกำหนด

ทำความสะอาดผิวชิ้นงานพร้อม ตรวจพื้นผิวก่อนพ่นได้ตามข้อกำหนด

IV20341.02 193231
IV20341

เตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีกลบรอย (Serfaceser primer) ได้ตามข้อกำหนด

ปิดกระดาษกาวเพื่อปกป้องชิ้น ส่วนข้างเคียงได้ตามข้อกำหนด

IV20341.03 193232
IV20341

เตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีกลบรอย (Serfaceser primer) ได้ตามข้อกำหนด

ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

IV20341.04 193233
IV20342

พ่นสีพื้นกลบรอยได้ตามข้อกำหนด

เตรียมอุปกรณ์และผสมสีได้ตามข้อกำหนด

IV20342.01 193234
IV20342

พ่นสีพื้นกลบรอยได้ตามข้อกำหนด

ทดสอบและละอองพ่นสีได้ตามข้อกำหนด

IV20342.02 193235
IV20342

พ่นสีพื้นกลบรอยได้ตามข้อกำหนด

พ่นสีพื้นกลบรอยได้ตามลำดับขั้นตอน

IV20342.03 193236
IV20342

พ่นสีพื้นกลบรอยได้ตามข้อกำหนด

ตรวจสอบผิวสีหลังการพ่นได้ตามข้อกำหนด

IV20342.04 193237
IV20342

พ่นสีพื้นกลบรอยได้ตามข้อกำหนด

ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

IV20342.05 193238
IV20343

ขัดสีพื้นกลบรอยได้ตามข้อกำหนด

เตรียมชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการขัดสีพื้นกลบรอยได้ตามข้อกำหนด

IV20343.01 193239
IV20343

ขัดสีพื้นกลบรอยได้ตามข้อกำหนด

ขัดสีพื้นกลบรอยได้ตามขั้นตอน

IV20343.02 193240
IV20343

ขัดสีพื้นกลบรอยได้ตามข้อกำหนด

ตรวจผิวงานและรูปทรงชิ้นงานได้ตามข้อกำหนด

IV20343.03 193241
IV20343

ขัดสีพื้นกลบรอยได้ตามข้อกำหนด

ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

IV20343.04 193242

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถคำนวณผลกระทบของสีที่จะเกิดปัญหาขึ้นกับสีรองพื้น

2. สามารถใช้สีพื้นกลบรอยให้เหมาะสมกับชิ้นงาน

3. สามารถใช้อุปกรณ์ผสมสี เครื่องชั่ง ไม้วัดอัตราส่วนผสมปริมาณ และการเลือกใช้ทินนอร์

4. สามารถคำนวณส่วนประกอบและการปรับแต่งกาพ่นสี

5. สามารถใช้เทคนิคการพ่นสี จำนวนเที่ยวพ่น  ½ , 2/3 และการแก้ปัญหาสี

6. สามารถแก้ปัญหารอยกระดาษทราย สียุบ ขึ้นขอบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานสีรถยนต์

2. มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้และขั้นตอนการใช้

3. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องอบและอินฟาเรด

4. มีความรู้เกี่ยวกับ ชนิด ประเภท แผ่นรองขัด เครื่องขัด

5. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขัดและเลือกใช้เบอร์กระดาษทราย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. แสดงผลงานการพ่นสีกลบรอย

    2. แสดงการใช้เครื่องมือในการพ่นสีกลบรอย

    3. แสดงการเตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีกลบรอย (Serfaceser primer)

    4. แสดงการพ่นสีกลบรอย

    5. แสดงการขัดสีพื้นกลบรอย

    6. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น  ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ใบกำหนด  หน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ  ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการพ่นสีกลบรอย

    2. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการพ่นสีกลบรอย

    3. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการเตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีกลบรอย (Serfaceser primer)

    4. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการขัดสีพื้นกลบรอย

    5. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน  ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

    1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

    2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน

    2. แบบประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน

    3. แบบประเมินสัมภาษณ์

    4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำรายละเอียด

    ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน(work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)

        - ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีกลบรอย พ่นสีพื้นกลบรอย โดยการจัดเตรียมอุปกรณ์และผสมสีพื้นกลบรอยได้ตามอัตราส่วนผสม ทดสอบและปรับแต่งปืนพ่นสีรองพื้น ให้ถูกต้องก่อนพ่น พ่นสีพื้นกลบรอย ได้อย่างถูกต้อง และขัดสีพื้นกลบรอย โดยใช้แป้นขัดน้ำหรือ เครื่องขัดแห้งได้เลือกใช้เบอร์กระดาษทรายได้ถูกต้องขัดปรับแต่งให้เข้า รูปทรง

        - วัสดุที่ใช้ในการพ่นสีรองพื้นได้แก่ สีรองพื้น,ฮาดเดนเนอร์สีรองพื้น,ทินเนอร์ผสมสีรองพื้น,ทินเนอร์ล้าง,ทิชชู,ผ้าสำลี,ผ้าเทป,กระดาษกาว,กระดาษติดพ่นสี,แปรงขนอ่อน,พลาสติกม้วน,ผ้าเหนียว,กรวยกรองสี

    II) สถานที่ทำงาน (work site)

        - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)

        - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ ได้แก่ ชุดประแจแหวน,ชุดประแจปากตาย ,เบอร์ 8,10,12 ,ชุดบล็อก ,เครื่องขัด ซิ้งเกิ้ล แอ๊คชั่น ,เครื่องขัดดับเบิ้ลแอคชั่น ,เครื่องเชื่อม MIX ,max ,co2 ,เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ,เครื่องเชื่อมกระตุก ,ค้อนตู๊ ,บีบควงปากแบน ,ไขควงสี่แฉก  ปืนพ่นสีรองพื้น, การเลือกขนาดปืนพ่นสี เครื่องกวนสีหรือฝากวนสี,เครื่องชั่งสี,แว่นตาใส, หน้ากากป้องกันสารละลาย, ถุงมือป้องกันสารละลาย, ชุดทำงาน(ชุดหมี), หมวก, รองเท้าหัวเหล็ก

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)

        - คู่มือการใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1. ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2. ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

4. ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ