หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

โป๊วสี

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-CEWI-219A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ โป๊วสี

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างซ่อมสีรถยนต์


1 7132 ช่างพ่นสีและขัดเงา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถ เตรียมพื้นที่ทำงานและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการโป๊วสีได้ต ามข้อกำหนด ทำความสะอาดผิวชิ้นงานพร้อมตรวจงานเคาะก่อนโป๊วสี เลือกสีโป๊วและฮาร์เคนเนอร์ผสมสีโป๊ว ผสมสีโป๊วได้ตามข้อกำหนด โป๊วสีชิ้นงานได้ตามขั้นตอนที่กำหนด เตรียมชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการขัดโป๊วสีได้ตา มข้อกำหนด ตรวจผิวงานและรูปทรงชิ้นงานได้ตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านปลอดภัย ได้ตามคู่มือปฏิบัติงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV20331

เตรียมชิ้นงานก่อนการโป๊วสีได้ตามข้อกำหนด

เตรียมพื้นที่ทำงานและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการโป๊วสีได้ตามข้อกำหนด

IV20331.01 193219
IV20331

เตรียมชิ้นงานก่อนการโป๊วสีได้ตามข้อกำหนด

ทำความสะอาดผิวชิ้นงานพร้อมตรวจงานเคาะก่อนโป๊วสี

IV20331.02 193220
IV20331

เตรียมชิ้นงานก่อนการโป๊วสีได้ตามข้อกำหนด

ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

IV20331.03 193221
IV20332

โป๊วสีได้ตามข้อกำหนด

เลือกสีโป๊วและฮาร์เคนเนอร์ผสมสีโป๊ว

IV20332.01 193222
IV20332

โป๊วสีได้ตามข้อกำหนด

ผสมสีโป๊วได้ตามข้อกำหนด

IV20332.02 193223
IV20332

โป๊วสีได้ตามข้อกำหนด

โป๊วสีชิ้นงานได้ตามขั้นตอนที่กำหนด

IV20332.03 193224
IV20332

โป๊วสีได้ตามข้อกำหนด

ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

IV20332.04 193225
IV20333

ขัดสีโป๊วได้ตามข้อกำหนด

เตรียมชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการขัดโป๊วสีได้ตามข้อกำหนด

IV20333.01 193226
IV20333

ขัดสีโป๊วได้ตามข้อกำหนด

ขัดสีโป๊วได้ตามขั้นตอน (ขัดแห้ง ขัดน้ำ)

IV20333.02 193227
IV20333

ขัดสีโป๊วได้ตามข้อกำหนด

ตรวจผิวงานและรูปทรงชิ้นงานได้ตามข้อกำหนด

IV20333.03 193228
IV20333

ขัดสีโป๊วได้ตามข้อกำหนด

ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

IV20333.04 193229

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถคำนวณผลกระทบของสีที่จะเกิดปัญหาขึ้นกับสีโป๊ว

2. สามารถใช้สีโป๊วและมีดโป๊วสี

3. สามารถใช้อุปกรณ์ผสมสี เครื่องชั่งอัตราส่วนผสมปริมาณ และการเลือกใช้ฮาร์ดเดนนอร์

4. สามารถใช้เทคนิคการโป๊วสี และการแก้ปัญหาสีโป๊ว

5. สามารถใช้ห้องอบและอินฟาเรด

6. สามารถอ่านขั้นตอนและทำความเข้าใจชนิด ประเภท แผ่นรองขัด เครื่องขัด

7. สามารถใช้เทคนิคการขัดและเลือกใช้เบอร์กระดาษทราย

8. สามารถ แก้ปัญหารอยกระดาษทราย สียุบ ขึ้นขอบ ขึ้นเหลือง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานสีรถยนต์

2. มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้และขั้นตอนการใช้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. แสดงผลงานการโป๊วสี

    2. แสดงการใช้เครื่องมือในการโป๊วสี

    3. แสดงการเตรียมชิ้นงานก่อนการโป๊วสี  Putty

    4. แสดงการโป๊วสี

    5. แสดงการขัดสีโป๊ว

    6. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น  ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ใบกำหนด  หน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ  ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการโป๊วสี

    2. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการโป๊วสี

    3. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการเตรียมชิ้นงานก่อนการโป๊วสี  Putty

    4. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการการขัดสีโป๊ว

    5. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงานใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

    1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

    2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน

    2. แบบประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน

    3. แบบประเมินสัมภาษณ์

    4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำรายละเอียด

    ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน(work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)

(ข)คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)

        - การโป๊วสี พิจารณาถึงเลือกสีโป๊วและฮาร์ดเคนเนอร์ ได้ตามข้อกำหนด การผสมสีโป๊วได้ตามข้อกำหนด การโป๊วสีชิ้นงานได้ตามขั้นตอนที่กำหนด

        - การขัดสีโป๊ว พิจารณาถึงการเตรียมชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการขัดโป๊วสีได้ตามข้อกำหนด วิธีขัดสีโป๊วได้ตามขั้นตอน (ขัดแห้ง ขัดน้ำ) การตรวจผิวงานและรูปทรงชิ้นงานได้ตามข้อกำหนด

        - วัสดุที่ใช้ในการโป๊วสีได้แก่ สีโป๊ว,ฮาดเดนเนอร์สีโป๊ว,ทินเนอร์ล้าง,ทิชชู,ผ้าสำลี,ผ้าเทป,กระดาษกาว,กระดาษติดพ่นสี,แปรง ขนอ่อน,พลาสติกม้วน

        - อุปกรณ์ที่ใช้ในการโป๊วสีได้แก่ ชิ้นส่วนที่เสียหาย,ไม้กวนสี,ปืนเป่าลม,มีดโป๊วพลาสติก,มีดโป๊วเหล็ก,มีดโป๊วยาง,กระดานผสมสีโป๊ว,ถาดล้าง

        - อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ได้แก่ แว่นตาใส, หน้ากากป้องกันสารละลาย, ถุงมือป้องกันสารละลาย, ชุดทำงาน(ชุดหมี), หมวก, รองเท้าหัวเหล็ก

    II) สถานที่ทำงาน (work site)

        - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)

        - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ ได้แก่ ชุดประแจแหวน,ชุดประแจปากตาย ,เบอร์ 8,10,12 ,ชุดบล็อก ,เครื่องขัด ซิ้งเกิ้ล แอ๊คชั่น ,เครื่องขัดดับเบิ้ลแอคชั่น ,เครื่องเชื่อม MIX ,max ,co2 ,เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ,เครื่องเชื่อมกระตุก ,ค้อนตู๊ ,บีบควงปากแบน ,ไขควงสี่แฉก  ไม้กวนสี,ปืนเป่าลม,มีดโป๊วพลาสติก,มีดโป๊วเหล็ก,มีดโป๊วยาง,กระดานผสมสีโป๊ว,ถาดล้าง,แว่นตาใส, หน้ากากป้องกันสารละลาย, ถุงมือป้องกันสารละลาย, ชุดทำงาน(ชุดหมี), หมวก, รองเท้าหัวเหล็ก

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)

        - คู่มือการใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1. ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2. ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

4. ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ