หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พ่นสีรองพื้นเกาะเหล็ก

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-JLNB-218A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พ่นสีรองพื้นเกาะเหล็ก

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างพ่นสีรองพื้นเกราะเหล็ก


1 7132 ช่างพ่นสีและขัดเงา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถ เตรียมพื้นที่ทำงานและเครื่องมืออุปกรณ์งานพ่นสีรองพื้นเกาะ เหล็ก  Primer  ได้ตามข้อกำหนด ทำความสะอาดผิวชิ้นงานพร้อมตรวจงานเคาะก่อนพ่น ปิดกระดาษกาวเพื่อปกป้องชิ้นส่วนข้างเคียงได้ตามข้อกำหนด เตรียมอุปกรณ์และผสมสีได้ตามข้อกำหนด ทดสอบและละอองปืนพ่นสีได้ตามข้อกำหนด ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านปลอดภัย ได้ตามคู่มือปฏิบัติงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV20321

เตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็กได้ตามข้อกำหนด

เตรียมพื้นที่ทำงานและเครื่องมืออุปกรณ์งานพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็ก  Primer  ได้ตามข้อกำหนด

IV20321.01 193210
IV20321

เตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็กได้ตามข้อกำหนด

ทำความสะอาดผิวชิ้นงานพร้อมตรวจงานเคาะก่อนพ่น

IV20321.02 193211
IV20321

เตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็กได้ตามข้อกำหนด

ปิดกระดาษกาวเพื่อปกป้องชิ้นส่วนข้างเคียงได้ตามข้อกำหนด

IV20321.03 193212
IV20321

เตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็กได้ตามข้อกำหนด

ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

IV20321.04 193213
IV20322

พ่นสีพื้นเกาะเหล็ก Primer ได้ตามข้อกำหนด

เตรียมอุปกรณ์และผสมสีได้ตามข้อกำหนด

IV20322.01 193214
IV20322

พ่นสีพื้นเกาะเหล็ก Primer ได้ตามข้อกำหนด

ทดสอบและละอองปืนพ่นสีได้ตามข้อกำหนด

IV20322.02 193215
IV20322

พ่นสีพื้นเกาะเหล็ก Primer ได้ตามข้อกำหนด

พ่นสีเกาะเหล็กได้ตามลำดับขั้นตอน

IV20322.03 193216
IV20322

พ่นสีพื้นเกาะเหล็ก Primer ได้ตามข้อกำหนด

ตรวจสอบผิวสีหลังการพ่นได้ตามข้อกำหนด

IV20322.04 193217
IV20322

พ่นสีพื้นเกาะเหล็ก Primer ได้ตามข้อกำหนด

ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

IV20322.05 193218

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

บริการยานยนต์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถคำนวณผลกระทบที่จะเกิดปัญหาขึ้นกับสีรองพื้น

2. สามารถใช้วิธีการเลือกสีรองพื้นให้เหมาะสมกับชิ้นงาน

3. สามารถใช้อุปกรณ์ผสมสี เครื่องชั่ง ไม้วัดอัตราส่วนผสมปริมาณ และการเลือกใช้ทินเนอร์

4. สามารถใช้ส่วนประกอบและการปรับแต่งกาพ่นสี

5. สามารถใช้เทคนิคการพ่นสี จำนวนเที่ยวพ่น และการแก้ปัญหาสีและการพ่น

6. สามารถใช้ห้องอบและอินฟาเรด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่วกับความปลอดภัยในงานสีรถยนต์

2. มีความรู้เกี่วกับคุณสมบัติอของวัสดุที่ใช้และขั้นตอนการใช้

3. มีความรู้เกี่วกับชนิด ประเภท แผ่นรองขัด เครื่องขัด

4. มีความรู้เกี่วกับการขัดและเลือกใช้เบอร์กระดาษทราย

5. มีความรู้เกี่วกับการแก้ปัญหารอยกระดาษทราย สียุบ ขึ้นขอบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. แสดงผลงานการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็ก

    2. แสดงการใช้เครื่องมือในการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็ก

    3. แสดงการเตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็ก Primer

    4. แสดงการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็ก Primer

    5. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น  ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ใบกำหนดหน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ  ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็ก

    2 .ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็ก

    3. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการเตรียมชิ้นงานก่อนการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็ก Primer

    4. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็ก Primer

    5. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน  ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

    1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

    2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน

    2. แบบประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน

    3. แบบประเมินสัมภาษณ์

    4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำรายละเอียด

    ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน(work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)

(ข)คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน(workplaceprocedures)

        - การพ่นสีพื้นเกาะเหล็ก ประกอบด้วย การจัดเตรียมอุปกรณ์และผสมสีได้อย่างถูกต้อง ทดสอบและแก้ไขการพ่นสีได้อย่างถูกต้อง และพ่นสีเกาะเหล็กได้อย่างถูกต้อง

        - วัสดุที่ใช้ในการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็ก ได้แก่ สีพื้น,ฮาดเดนเนอร์สีพื้น,ทินเนอร์ผสมสีพื้น,ทินเนอร์ล้าง,ทิชชู,ผ้าสำลี,ผ้าเทป,กระดาษกาว, กระดาษติดพ่นสี,แปรงขนอ่อน,พลาสติกม้วน,ผ้าเหนียว,กรวยกรองสี

        - อุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็กได้แก่ ชิ้นส่วนที่เสียหาย,ถ้วยพลาสติกผสมสี,ไม้กวนสี,ปืนเป่าลม

        - เครื่องมือที่ใช้ในการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็กได้แก่ ปืนพ่นสีรองพื้น, เครื่องกวนสีหรือฝากวนสี,เครื่องชั่งสี

        - อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ได้แก่ แว่นตาใส, หน้ากากป้องกันสารละลาย, ถุงมือป้องกันสารละลาย, ชุดทำงาน(ชุดหมี), หมวก, รองเท้าหัวเหล็ก

    II) สถานที่ทำงาน (work site)

        - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)

        - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ ได้แก่ ชุดประแจแหวน,ชุดประแจปากตาย ,เบอร์ 8,10,12 ,ชุดบล็อก ,เครื่องขัด ซิ้งเกิ้ล แอ๊คชั่น ,เครื่องขัดดับเบิ้ลแอคชั่น ,เครื่องเชื่อม MIX ,max ,co2 ,เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ,เครื่องเชื่อมกระตุก ,ค้อนตู๊ ,บีบควงปากแบน ,ไขควงสี่แฉก  พื้น,ฮาดเดนเนอร์สีพื้น,ทินเนอร์ผสมสีพื้น,ทินเนอร์ล้าง,ทิชชู,ผ้าสำลี,ผ้าเทป,กระดาษกาว, กระดาษติดพ่นสี,แปรงขนอ่อน,พลาสติกม้วน,ผ้าเหนียว,กรวยกรองสี,แว่นตาใส, หน้ากากป้องกันสารละลาย, ถุงมือป้องกันสารละลาย, ชุดทำงาน(ชุดหมี), หมวก, รองเท้าหัวเหล็ก

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)

        - คู่มือการใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1. ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2. ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

4. ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ