หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขัดและลอกสี

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-PVNN-217A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขัดและลอกสี

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างซ่อมสีรถยนต์


1 7132 ช่างพ่นสีและขัดเงา

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถ เตรียมพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณ์งานขัดได้ตามข้อกำหนด ล้างทำความสะอาดชิ้นงานได้ถูกขั้นตอน วิเคราะห์ประเภทชิ้นงานและปิดกระดาษก่อนขัดได้อย่างถูกต้ อง เลือกกระดาษทรายขัดสีได้ตามประเภทชิ้นงานได้ตามกำหนด ใช้กระดาษทรายพร้อมขัดสีรถยนต์ด้วยเครื่องขัดได้ตามขั้นตอน ทำความสะอาดผิวชิ้นงานด้วยลมเป่าและน้ำยาขจัดคราบ ตรวจสอบผิวขัดได้ตามกำหนด เลือกน้ำยาลอกสีได้ตามประเภท ชิ้นงานได้ตามกำหนด ใช้น้ำยาลอกสี พร้อมลอกสีรถยนต์ได้ตามขั้นตอน ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านปลอดภัย ได้ตามคู่มือปฏิบัติงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV20311

เตรียมงานก่อนขัดได้ตรงตามข้อกำหนด

เตรียมพื้นที่และเครื่องมืออุปกรณ์งานขัดได้ตามข้อกำหนด

IV20311.01 193193
IV20311

เตรียมงานก่อนขัดได้ตรงตามข้อกำหนด

ล้างทำความสะอาดชิ้นงานได้ถูกขั้นตอน

IV20311.02 193194
IV20311

เตรียมงานก่อนขัดได้ตรงตามข้อกำหนด

วิเคราะห์ประเภทชิ้นงานและปิดกระดาษก่อนขัดได้อย่างถูกต้อง

IV20311.03 193195
IV20311

เตรียมงานก่อนขัดได้ตรงตามข้อกำหนด

ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

IV20311.04 193196
IV20312

ขัดสีได้ตรงตามข้อกำหนด

เลือกกระดาษทรายขัดสีได้ตามประเภทชิ้นงานได้ตามกำหนด

IV20312.01 193197
IV20312

ขัดสีได้ตรงตามข้อกำหนด

ใช้กระดาษทรายพร้อมขัดสีรถยนต์ด้วยเครื่องขัดได้ตามขั้นตอน

IV20312.02 193198
IV20312

ขัดสีได้ตรงตามข้อกำหนด

ทำความสะอาดผิวชิ้นงานด้วยลมเป่าและน้ำยาขจัดคราบ

IV20312.03 193199
IV20312

ขัดสีได้ตรงตามข้อกำหนด

ตรวจสอบผิวขัดได้ตามกำหนด

IV20312.04 193200
IV20312

ขัดสีได้ตรงตามข้อกำหนด

ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

IV20312.05 193201
IV20313

ลอกสีได้ตรงตามข้อกำหนด

เลือกน้ำยาลอกสีได้ตามประเภทชิ้นงานได้ตามกำหนด

IV20313.01 193202
IV20313

ลอกสีได้ตรงตามข้อกำหนด

ใช้น้ำยาลอกสี พร้อมลอกสีรถยนต์ได้ตามขั้นตอน

IV20313.02 193203
IV20313

ลอกสีได้ตรงตามข้อกำหนด

ทำความสะอาดผิวชิ้นงานด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำยาล้างทำความสะอาด

IV20313.03 193204
IV20313

ลอกสีได้ตรงตามข้อกำหนด

ตรวจสอบชิ้นงานลอกสีได้ตามกำหนด

IV20313.04 193205
IV20313

ลอกสีได้ตรงตามข้อกำหนด

ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

IV20313.05 193206

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับงานสีรถยนต์

2. สามารถใช้วัสดุขัดให้เหมาะสมกับชิ้นงาน

3. สามรถใช้วิธีการเลือกชนิดและประเภทแผ่นรองขัด เครื่องขัด

4. สามารถใช้วิธีการขัดและการเลือกใช้เบอร์กระดาษทราย

5. สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาตามด รอยกระดาษทราย สียุบขึ้นขอบ

6. สามารถใช้เครื่องเป่าลมร้อนลอกสี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่วกับความปลอดภัยในงานสีรถยนต์

2. มีความรู้เกี่วกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับงานสีรถยนต์

3. มีความรู้เกี่วกับชนิดและการใช้ผลิตภัณฑ์

4. มีความรู้เกี่วกับ ประเภทของชิ้นงานรถยนต์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. แสดงผลงานการขัดและลอกสี

    2. แสดงการใช้เครื่องมือในขัดและลอกสี

    3. แสดงการขัดและลอกได้ตรงตามข้อกำหนด

    4. แสดงการเตรียมงานก่อนขัด

    5. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น  ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ใบกำหนด  หน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ  ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการขัดและลอกสี

    2 .ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในขัดและลอกสี

    3. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการขัดและลอกตามข้อกำหนด

    4. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

    1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

    2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน

    2. แบบประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน

    3. แบบประเมินสัมภาษณ์

    4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำรายละเอียด

    ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน(work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)

        - การปฏิบัติงานด้านการขัดพื้นผิวงานซ่อมแผลโดยวิธีขัดแห้ง ขัดน้ำ หรือยาขัดเพื่อปรับรูปลักษณ์ผิวงาน เสริมการยึดเกาะของสี ขจัดสิ่งปลอมปนบนชิ้นงานและสามารถลอกสี โดยใช้เครื่องขัด หรือเป่าด้วยลมร้อยเพื่อลอกเอาสีเดิมออกไม่ให้ฟิลม์สีเดิมหลงเหลือ

        - วิเคราะห์ประเภทชิ้นงาน หมายถึง การดูสภาพผิวหลังทำความสะอาด การเลือกใช้น้ำยาขัด ชนิดของน้ำยาขัดการล้างทำความสะอาดพื้นผิวหลังการลอกสี

        - การเตรียมงานก่อนขัดสี ได้แก่ การล้างทำความสะอาดชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์ประเภท ชิ้นงานได้อย่างถูกต้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์งานขัดได้อย่างถูกต้อง

        - การขัดและลอกสี ได้แก่ การใช้เครื่องขัดได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องเป่าลมร้อนได้อย่างถูกต้อง

        - วัสดุที่ใช้ในการลอกผิวสีได้แก่ ทินเนอร์ล้าง,กระดาษทราย, ทิชชู,ผ้าสำลี,ผ้าเทป,กระดาษกาว,แปรงขนอ่อน, พลาสติกม้วน

    II) สถานที่ทำงาน (work site)

        - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)

        - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ ได้แก่ ชุดประแจแหวน,ชุดประแจปากตาย ,เบอร์ 8,10,12 ,ชุดบล็อก ,เครื่องขัด ซิ้งเกิ้ล แอ๊คชั่น ,เครื่องขัดดับเบิ้ลแอคชั่น ,เครื่องเชื่อม MIX ,max ,co2 ,เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ,เครื่องเชื่อมกระตุก ,ค้อนตู๊ ,บีบควงปากแบน ,ไขควงสี่แฉก ทินเนอร์ล้าง,กระดาษทราย, ทิชชู,ผ้าสำลี,ผ้าเทป,กระดาษกาว,แปรงขนอ่อน, พลาสติกม้วน แว่นตาใส, หน้ากากป้องกันสารละลาย, ถุงมือป้องกันสารละลาย, ถุงมือผ้า, ชุดทำงาน(ชุดหมี), หมวก, รองเท้าหัวเหล็ก

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)

        - คู่มือการใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1. ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2. ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

4. ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ