หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขัดและเคลือบสีรถยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-CBYU-168A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขัดและเคลือบสีรถยนต์

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป


1 7231 ช่างเครื่องและช่างซ่อมเครื่องยนต์ยานยนต์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ เลือกและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ครบตามข้อกำหนด ทำความสะอาดผิวให้แห้ง ขัดและเคลือบสีผิวรถยนต์ได้ตามข้อกำหนดปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านปลอดภัย ได้ตามคู่มือปฏิบัติงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
บริการยานยนต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
IV10133

ทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์ได้ตามข้อกำหนด

เลือกและเตรียมเครืองมือพร้อมน้ำยาล้างทำความสะอาดได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด

IV10133.01 192441
IV10133

ทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์ได้ตามข้อกำหนด

ทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์ได้ตามข้อกำหนด

IV10133.02 192442
IV10133

ทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์ได้ตามข้อกำหนด

ใช้ลมเป่าห้องเครื่องยนต์ให้แห้งสะอาด

IV10133.03 192443
IV10141

ขัดและเคลือบสีผิวรถยนต์ได้ตามข้อกำหนด

เลือกและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ครบตามข้อกำหนด

IV10141.01 192452
IV10141

ขัดและเคลือบสีผิวรถยนต์ได้ตามข้อกำหนด

ทำความสะอาดผิวให้แห้ง

IV10141.02 192453
IV10141

ขัดและเคลือบสีผิวรถยนต์ได้ตามข้อกำหนด

ขัดและเคลือบสีผิวรถยนต์ได้ตามข้อกำหนด

IV10141.03 192454

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถขัดและเคลือบสีผิวรถยนต์

2. สามารถ ใช้เครื่องมือขัดและเคลือบสีผิวรถยนต์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกชนิดวัสดุ น้ำยา ที่ใช้ในการขัดและเคลือบสีผิวรถยนต์

2. มีความรู้เกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนในการขัดและเคลือบสีผิวรถยนต์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. แสดงผลงานการขัดและเคลือบสีรถยนต์

    2. แสดงการ ขัดและเคลือบสีรถยนต์

    3. แสดงการใช้เครื่องมือขัดและเคลือบสีรถยนต์

    4. แสดงการทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์

    5. แสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น  ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ใบกำหนด หน้าที่ ภาพถ่าย วีดิโอการปฏิบัติงาน หรือ  ผลงานจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ระบุหรืออธิบายการขัดและเคลือบสีผิวรถยนต์

    2. ระบุหรืออธิบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือขัดและเคลือบสีรถยนต์

    3.ระบุเกี่ยวกับการทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์

    4. หลักฐานความรู้ด้านเอกสาร เช่นใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน  ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการแสดงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์สมรรถนะ และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

    1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

    2. วิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    โดยเจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1. แบบประเมินข้อสอบข้อเขียน.

    2. แบบประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน

    3. แบบประเมินสัมภาษณ์

    4. แบบประเมินเทียบโอนประสบการณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำรายละเอียด

    ขอบเขต (range statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures) สถานที่ทำงาน(work site) สภาวะในการทำงาน (operating conditions) และข้อมูล/เอกสาร (information/documents)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    I) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (workplace procedures)

        - การชัดและเคลือบสีรถยนต์ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการขัดและเคลือบสีรถยนต์รวมถึง ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการชัดและเคลือบสีรถยนต์

    II) สถานที่ทำงาน (work site)

        - ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยคำนึงถึงระบบ 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน

    III) สภาวะในการทำงาน (operating conditions)

        - อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ ได้แก่ ชุดประแจแหวน,ชุดประแจปากตาย ,เบอร์ 8,10,12 ,ชุดบล็อก ,เครื่องขัด ซิ้งเกิ้ล แอ๊คชั่น ,เครื่องขัดดับเบิ้ลแอคชั่น ,เครื่องเชื่อม MIX ,max ,co2 ,เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ,เครื่องเชื่อมกระตุก ,ค้อนตู๊ ,บีบควงปากแบน ,ไขควงสี่แฉก  เครื่องขัด,แว่นตาใส, หน้ากากป้องกันสารละลาย, ถุงมือป้องกันสารละลาย, ถุงมือผ้า, ชุดทำงาน(ชุดหมี), หมวก, รองเท้าหัวเหล็ก

    IV) ข้อมูล/เอกสาร (information/documents)

        - คู่มือการใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณไม่เพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

3) ประเมินภาคความรู้และประสบการณ์ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ