หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร และส่วนต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-HAHV-535A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร และส่วนต่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6

ISCO-08     2433 ตัวแทนขายสินค้าอุตสาหกรรม   

                  2433 ตัวแทนขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

                  2433 Sales Engineer

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
         ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถประสานงานด้านการลงทุนทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการประสานงานภายในองค์กร ต้องสามารถประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้ากับฝ่ายขายและนักวิเคราะห์การลงทุนในองค์กร เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน ส่วนภายนอกองค์กร ต้องประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและระหว่างองค์กร เพื่อความร่วมมือทางธุรกิจ รวมถึงสามารถระบุขั้นตอนและระเบียบวิธีการนำเข้าสินค้าจากกรมศุลกากรเบื้องต้น และวิเคราะห์ต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PV11161 บริหารจัดการงานภายในองค์กร

1.1 จัดการงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้ากับฝ่ายขาย

190257
PV11161 บริหารจัดการงานภายในองค์กร

1.2 จัดการงานกับนักวิเคราะห์การลงทุนในองค์กร เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน

190258
PV11162 บริหารจัดการงานภายนอกองค์กร

2.1  จัดการงานและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ

190259
PV11162 บริหารจัดการงานภายนอกองค์กร

2.2 จัดการงานและประสานงานระหว่างองค์กร เพื่อความร่วมมือทางธุรกิจ

190260
PV11163 บริหารจัดการงานกับต่างประเทศ

3.1 ระบุขั้นตอนและระเบียบวิธีการนำเข้าสินค้าจากกรมศุลกากรเบื้องต้น

190261
PV11163 บริหารจัดการงานกับต่างประเทศ

3.2 วิเคราะห์ต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

190262

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การพูด ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มาตรการสนับสนุนพลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์

2. ความรู้เกี่ยวกับลงทุนเบื้องต้น

3. ขั้นตอนและระเบียบวิธีการนำเข้าสินค้าจากกรมศุลกากร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ

      1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

      2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

      3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ

      1. หลักฐานการศึกษา

      2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

      3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

      4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี)  

      5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประสานงานด้านการลงทุนและติดต่อต่างประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

        ประสานงานด้านการลงทุนทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการประสานงานภายในองค์กร ต้องสามารถประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้ากับฝ่ายขายและนักวิเคราะห์การลงทุนในองค์กร เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน ส่วนภายนอกองค์กร ต้องประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานระหว่างองค์กร เพื่อความร่วมมือทางธุรกิจ รวมถึงสามารถระบุขั้นตอนและระเบียบวิธีการนำเข้าสินค้าจากกรมศุลกากรเบื้องต้น และวิเคราะห์ต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

(ก)    คำแนะนำ 

       ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีการประสานงานกับคนภายในองค์กร เพื่อทำการหารือและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน และต้องประสานงานระหว่างองค์กร เพื่อความร่วมมือทางธุรกิจ

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

       1. การประสานงานด้านการลงทุน คือประสานงานกับ ลูกค้า ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน ประสานงานภายในองค์กร

      1) ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การประสานงานภายในองค์กร

      2) ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การประสานงานภายในองค์กร

      3) การสัมภาษณ์ เช่น อธิบายเหตุผลของการประสานงานภายในองค์กร

18.2 เครื่องมือประเมิน ประสานงานภายนอกองค์กร

      1) ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การประสานงานภายนอกองค์กร

      2) ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การประสานงานภายนอกองค์กร

      3) การสัมภาษณ์ เช่น อธิบายเหตุผลของการประสานงานภายนอกองค์กร

18.3 เครื่องมือประเมิน การจัดการการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

      1) ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การจัดการการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

      2) ข้อเขียนแบบอัตนัย เช่น การจัดการการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

      3) การสัมภาษณ์ เช่น อธิบายเหตุผลของการจัดการการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

หมายเหตุ : หากผู้เข้ารับการทดสอบยื่นแฟ้มสะสมผลงานประกอบการทดสอบ จะได้รับคะแนนเพิ่มเติม ไม่เกินร้อยละ 5 โดยคะแนนรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100ยินดีต้อนรับ