หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ยกระดับความสัมพันธ์ในการขายสินค้ากับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-HEUM-526A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ยกระดับความสัมพันธ์ในการขายสินค้ากับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6

ISCO-08     2433 ตัวแทนขายสินค้าอุตสาหกรรม   

                   2433 ตัวแทนขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

                   2433 Sales Engineer

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
       ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการ โดยการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการแนะนำสินค้าและบริการกับผู้อื่น สามารถสร้างความสัมพันธ์และเข้าถึงนโยบายของภาครัฐ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PV11071 ยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการในระดับองค์กร

1.1 ยกระดับความสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการไปแนะนำสินค้าและบริการกับผู้อื่น

190202
PV11071 ยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการในระดับองค์กร

1.2 ยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าในการซื้อสินค้าและเข้าถึงนโยบายของภาครัฐ

190203
PV11072 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์กับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการในระดับองค์กร

2.1 สร้างความสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการมีความเชื่อมั่นในองค์กร

190204
PV11072 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์กับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการในระดับองค์กร

2.2 ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

190205

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

     1.1 มารยาทการเข้าพบลูกค้า สังเกตและวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า

     1.2 สื่อสารเพื่อหาความต้องการของลูกค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

     1.3 จัดการปัญหาของลูกค้าที่ตอบสนองความต้องการได้ยาก

     1.4 ทักษะการสื่อสารโดยคำพูด เพื่อถาม ฟัง และสังเกต รวมทั้งตอบข้อซักถาม

2. ทักษะการอ่าน เขียน และการคำนวณ 

     2.1 ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

     2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการคำนวณและชำระเงินสำหรับสินค้า

     2.3 อ่านสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

     2.4 อ่านขั้นตอนและนโยบายขององค์กร

     2.5 บันทึกสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าและการขาย

3. ทักษะการขาย เพื่อการใช้เทคนิคการขายที่หลากหลาย

    3.1 เทคนิคการเปิด และปิดการขาย

    3.2 นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์

    3.3 ศิลปะการต่อรองและการตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า

    3.4 ส่งเสริมการเลือกสินค้าและบริการที่ช่วยยกระดับความยั่งยืน

    3.5 ใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าในการบริหารสินค้าเฉพาะ

4. ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เทคนิคการขาย 

     1.1    การขายเพิ่ม และการขายประกอบ

     1.2    เทคนิคการเปิดและปิดการขาย

     1.3    การตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้า

     1.4    ตระหนักถึงสัญญาณซื้อ

     1.5    ใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้าในการบริหารสินค้าเฉพาะ

2. ประเภทของลูกค้า และความต้องการ 

     2.1    พฤติกรรมของลูกค้าและสิ่งบ่งชี้

     2.2    แรงจูงใจในการซื้อของลูกค้า

     2.3    ชนิดของความต้องการของลูกค้า

3. นโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการดำเนินการขอสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หรือ

     1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

     2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

     3. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) หรือ

    1. หลักฐานการศึกษา

    2. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

    3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

    4. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน (ถ้ามี)  

    5. แบบรวบรวม/แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการยกระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการขั้นสูง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการ โดยสามารถแนะนำสินค้าและบริการให้กับผู้อื่นอื่น สร้างความสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงนโยบายของภาครัฐ และเพื่อให้ลูกค้ามีความภักดีกับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการ รวมทั้งการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรของตนเองได้

(ก) คำแนะนำ

     ผู้เข้ารับการประเมินต้องความสัมพันธ์และเข้าถึงนโยบายของภาครัฐ เพื่อความสะดวกต่อการยื่นเอกสารต่างๆ ประกอบการดำเนินงานขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      -

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการขั้นสูง    

      1) ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการขั้นสูง    

      2) การสัมภาษณ์ เช่น อธิบายเหตุผลของการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการขั้นสูง

18.2 เครื่องมือประเมิน สร้างความภักดีกับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการขั้นกลางขั้นสูง

     1) ข้อเขียนแบบปรนัย เช่น การสร้างความภักดีกับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการขั้นกลางขั้นสูง

     2) การสัมภาษณ์ เช่น อธิบายเหตุผลของการสร้างความภักดีกับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการขั้นกลางขั้นสูง

หมายเหตุ : หากผู้เข้ารับการทดสอบยื่นแฟ้มสะสมผลงานประกอบการทดสอบ จะได้รับคะแนนเพิ่มเติม ไม่เกินร้อยละ 5 โดยคะแนนรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100ยินดีต้อนรับ