หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลสัตว์ป่วยเบื้องต้นที่เข้ารับตรวจทางห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-HYTW-044B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลสัตว์ป่วยเบื้องต้นที่เข้ารับตรวจทางห้องปฏิบัติการ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 3211 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการพยาบาลสัตว์เบื้องต้น อันได้แก่ การใช้ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาสัตว์และโรคของสัตว์แต่ละประเภทในการสังเกตพฤติกรรมและการบังคับสัตว์ การมีเทคนิคในการดูแลสัตว์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเทคนิคการสัตวแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10305.01 คัดกรองสัตว์ป่วยทางสรีรวิทยาของสัตว์และโรคของสัตว์แต่ละประเภท

1. คัดกรองสัตว์ป่วยทางสรีรวิทยาสัตว์แต่ละประเภท

10305.01.01 187427
10305.01 คัดกรองสัตว์ป่วยทางสรีรวิทยาของสัตว์และโรคของสัตว์แต่ละประเภท

2. คัดกรองสัตว์ป่วยตามโรคของสัตว์แต่ละประเภท

10305.01.02 187428
10305.02 ดูแลสัตว์ป่วยเบื้องต้นที่เข้ารับตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. สังเกตพฤติกรรมและการบังคับสัตว์ป่วยที่เข้ารับในห้องปฏิบัติการ 

10305.02.01 187429
10305.02 ดูแลสัตว์ป่วยเบื้องต้นที่เข้ารับตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2. ดูแลสัตว์ป่วยเบื้องต้นก่อน ระหว่าง หลังเข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

10305.02.02 187430

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ดูแลสัตว์ป่วยเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาและโรคของสัตว์แต่ละประเภท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria)และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. ใบบันทึกจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

    2. เอกสารรับรองผลงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา (ถ้ามี)

    3. เอกสารรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการสัตว์เลี้ยง อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 5 (ถ้ามี)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

    3. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

       ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

    1. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

   การทำงานสนับสนุนงานตามแผนการรักษาภายใต้การควบคุม กำกับ และดูแลของนายสัตวแพทย์ 

(ก) คำแนะนำ 

        N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      1. ดูแลสัตว์ป่วยเบื้องต้น หมายถึง การช่วยเหลือสัตว์ป่วย หรือการรักษาเบื้องต้น การทำแผล จับประครอง จับบังคับ ตลอดจนการวัดสัญญาณชีพเบื้องต้น 

      2.คัดกรองสัตว์ป่วยเบื้องต้ นหมายถึง การตรวจประเมินทางร่างกายพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก ตรวจสอบสีเหงือก ประเมินทางองค์ประกอบร่างกาย วัดอุณหภูมิร่างกาย

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

              1) แบบทดข้อสอบข้อเขียน

              2) แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติการ

 ยินดีต้อนรับ