หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รายงานผลและบริหารจัดการฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-PYNU-043B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รายงานผลและบริหารจัดการฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 3211 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการรายงานผลและบริหารจัดการฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ อันได้แก่ การออกรายงานผลและการใช้เครื่องหมายรับรองอย่างถูกต้อง การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานอย่างเป็นระบบ และการสืบค้นข้อมูลเดิมจากฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเทคนิคการสัตวแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1.มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 25622. มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2560 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10304.01 รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. จัดทำรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและใช้เครื่องหมายรับรองได้อย่างถูกต้อง

10304.01.01 187423
10304.01 รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2. ตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

10304.01.02 187424
10304.02 บริหารจัดการฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ

1. บันทึกและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานอย่างเป็นระบบ

10304.02.01 187425
10304.02 บริหารจัดการฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ

2. สืบค้นข้อมูลเดิมจากฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ

10304.02.02 187426

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความและทักษะในการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะรายงานผลการตรวจ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.ความรู้การรายงานผลตรวจ HEMATOLOGY

2.ความรู้การรายงานผลตรวจ BLOOD CHEMISTRY

3.ความรู้การรายงานผลตรวจ URINALYSIS

4.ความรู้การรายงานผลตรวจ HORMONE, SEROLOGY, TOXICOLOGY, HISTOPATHOLOGY & CYTOLOGY

5.ความรู้การรายงานผลตรวจ MICROBIOLOGY & PARASITOLOGY

6. ความรู้การรายงานผลตรวจ FECAL EXAMINATION

7. ความรู้การรายงานผลตรวจ PCR TECHNIQUE

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria)และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      1. ใบบันทึกจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

      2. เอกสารรับรองผลงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา (ถ้ามี)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      1. ผลการทดสอบความรู้

      2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

      3. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา (ถ้ามี)

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

 (ง) วิธีการประเมิน

    1. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การทำงานสนับสนุนงานตามแผนการรักษาภายใต้การควบคุมของนายสัตวแพทย์

(ก) คำแนะนำ 

         N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. การรายงานผลการตรวจ หมายถึง การรายงานผลในรูปแบบต่างๆตามกระบวนการทดสอบในห้องปฏิบัติงาน

     2. การบริหารจัดการฐานข้อมูล หมายถึง การกำหนดวิธีการ ในการจำแนกชนิดของบันทึกคุณภาพ วิธีการจัดเก็บ จัดเรียง ลำดับ การเข้าถึง การเก็บรักษาบันทึก ผู้รับผิดชอบ และวิธีการทำลาย โดยคำนึงถึงการ รักษาความลับ และข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สืบค้นง่าย และป้องกันการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง มีการกำหนดนโยบายในการจัดเก็บรักษาบันทึกแต่ละชนิด โดยกำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

   เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

         1) แบบทดข้อสอบข้อเขียน

         2) แบบทดสอบสาธิตการปฏิบัติการ

 ยินดีต้อนรับ