หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษและสถานที่ในห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-RSJV-040B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษและสถานที่ในห้องปฏิบัติการ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 3211 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษและสถานที่ในห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเทคนิคการสัตวแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10301.01 ดูแลความสะอาดสถานที่ภายในห้องปฏิบัติการ

1. เตรียมอุปกรณ์และทำความสะอาดพื้น ตู้ โต๊ะ เคาน์เตอร์ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

10301.01.01 187390
10301.01 ดูแลความสะอาดสถานที่ภายในห้องปฏิบัติการ

2. เตรียมอุปกรณ์และทำความสะอาดตู้เก็บสารเคมีได้อย่างถูกวิธี

10301.01.02 187391
10301.01 ดูแลความสะอาดสถานที่ภายในห้องปฏิบัติการ

3. เตรียมอุปกรณ์ และทำความสะอาดตู้เย็นเก็บรักษาคุณภาพสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกวิธี 

10301.01.03 187392
10301.01 ดูแลความสะอาดสถานที่ภายในห้องปฏิบัติการ

4. ทำความสะอาดผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ประจำวันอย่างถูกวิธี

10301.01.04 187393
10301.01 ดูแลความสะอาดสถานที่ภายในห้องปฏิบัติการ

5. เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ประจำวันได้อย่างถูกวิธี

10301.01.05 187394
10301.02 บำรุงรักษา และดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์พิเศษทางห้องปฏิบัติการ

1. ทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษตามวิธีการทำความสะอาดอย่างมีมาตรฐาน

10301.02.01 187395
10301.02 บำรุงรักษา และดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์พิเศษทางห้องปฏิบัติการ

2. จัดเก็บอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการตามประเภทการใช้งานได้อย่างถูกวิธี

10301.02.02 187396
10301.02 บำรุงรักษา และดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์พิเศษทางห้องปฏิบัติการ

3. บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษในห้องปฏิบัติการได้อย่างมีมาตรฐาน

10301.02.03 187397

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ทักษะการใช้เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ

2. ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการใช้เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ

2. ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เครื่องมือพิเศษทางห้องปฏิบัติการ

2. ความรู้ทางด้านการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

       หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

         1. ใบบันทึกจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

         2. เอกสารรับรองผลงานและความรู้ความสามารถที่ผ่านมา (ถ้ามี)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบความรู้

          2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

          3. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา (ถ้ามี)

   ​​​(ค) คำแนะนำในการประเมิน

         ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

   (ง) วิธีการประเมิน

        1.ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

        2.แบบทดสอบปฏิบัติการ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    การทำงานสนับสนุนงานตามแผนการรักษาภายใต้การควบคุม กำกับ และดูแลของนายสัตวแพทย์

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด

      1. อุปกรณ์พิเศษทางห้องปฏิบัติการ หมายถึง เครื่องมือหรือสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์แต่ละประเภท ภายในห้องปฏิบัติการ

      2. ทำความสะอาด หมายถึง การดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมกับประเภทการใช้งานและอุปกรณ์ 

      3. บำรุงรักษา หมายถึง การตรวจตราอุปกรณ์พิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อซ่อมแซมและรักษาคุณภาพของเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

            1) แบบทดข้อสอบข้อเขียน

            2) แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ