หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PHO-UEQO-154A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO - 08 รหัสอาชีพ 3431 ช่างถ่ายภาพ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพ บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพ ต้องมีความตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ สามาถระบุความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ขัดกับกฎหมายและเกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ทบทวนแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ ระบุถึงการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ สามารถระบุความเสี่ยงสำคัญในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ขัดกับจรรยาบรรณและจริยธรรมและเกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ทบทวนแนวทางปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์อย่างอย่างสม่ำเสมอ ระบุถึงการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อาชีพช่างภาพ หรือ ช่างถ่ายภาพ (Photographer) ช่างภาพประชาสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
หมวดใหญ่ 3 เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆหมวดย่อย 34 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหมู่ 343 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10441

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

1.1 ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

A4041.01 187158
10441

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

1.2 ระบุความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

A4041.02 187159
10441

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

1.3 ทบทวนแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ

A4041.03 187160
10441

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

1.4 ระบุถึงการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

A4041.04 187161
10442

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

2.1 ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

A4042.01 187162
10442

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

2.2 ระบุความเสี่ยงสำคัญในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ขัดกับจรรยาบรรณและจริยธรรมช่างภาพประชาสัมพันธ์

A4042.02 187163
10442

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

2.3 ทบทวนแนวทางปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ

A4042.03 187164
10442

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

2.4 ระบุถึงการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

A4042.04 187165

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

        1011 ใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ

        1012 ควบคุมคุณภาพของสีและแสง 

        1013 จัดองค์ประกอบภาพตามหลักศิลปะ (Composition)

        1015 สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร

        1016 ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิส่วนบุคคล


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

2) ทักษะเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับความรู้ที่ต้องการ (Knowledge Evidence) และหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1)    เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

2)    ผลงานประกอบการประเมิน หรือผลงานภาพถ่าย หรือ

3)    แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1)    เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ 

2)    แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  

(ค)  คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินความรู้และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ และประเมินเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

(ง) วิธีการประเมิน

1)    ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษา ฝึกอบรม

2)    ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

3)     ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบบันทึก

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

1) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

2) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องระบุความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

3) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องระบุความเสี่ยงสำคัญในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ขัดกับจรรยาบรรณและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

2)  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

พิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ 

 ยินดีต้อนรับ