หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการระบบงานการตลาดของหน่วยงาน

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-NKDI-707A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการระบบงานการตลาดของหน่วยงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

(รหัส ISCO 1221) นักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการตลาดของหน่วยงาน มอบหมายหน้าที่งานไปยังส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
          1. ข้อกำหนดหรือระเบียบกระบวนการขออนุญาตโฆษณา          2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560          3. คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย          4. พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
11107.01

ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการตลาดของหน่วยงาน

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

11107.01.01 186225
11107.01

ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการตลาดของหน่วยงาน

2. หาแนวทางในการออกแบบแนวทางการตลาดของหน่วยงาน

11107.01.02 186226
11107.01

ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการตลาดของหน่วยงาน

3. นำเสนอแผนงานและโครงการของกลุ่มให้ผู้บริหารพิจารณา

11107.01.03 186227
11107.02

มอบหมายหน้าที่งานไปยังส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่ไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

11107.02.01 186228
11107.02

มอบหมายหน้าที่งานไปยังส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ให้คำปรึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

11107.02.02 186229
11107.03

ติดตามและประเมินผลการมอบหมายงาน

1. ติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 

11107.03.01 186230
11107.03

ติดตามและประเมินผลการมอบหมายงาน

2. แก้ไขปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

11107.03.02 186231

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด2. มีทักษะในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตลาด2. มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด3. มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร ในรูปแบบแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. ผลการสังเกตจากการปฏิบัติงาน

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด

    2. ผลการทดสอบความรู้

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการ

รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตหมายถึงการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถวิเคราะห์หรือประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับบริการทางสุขภาพ เพื่อหาแนวทางในการขยายฐานผู้ป่วย ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ใน

หน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

วิเคราะห์ระบบงาน หมายถึง เป็นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน เพื่อออกแบบระบบการ

ทำงานใหม่ นอกจากออกแบบสร้างระบบงานใหม่แล้ว เป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบต้องการปรับปรุงและแก้ไขระบบงานเดิมให้มีทิศทางที่ดีขึ้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

       1. ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้       2. ใช้เอกสาร/หลักฐานยินดีต้อนรับ