หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

หาโอกาสในการขยายฐานผู้ป่วยกลุ่มใหม่

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-UOFE-706A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ หาโอกาสในการขยายฐานผู้ป่วยกลุ่มใหม่

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

(รหัส ISCO 1221) นักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
วิเคราะห์และเสนอแผนกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำรวจความพึงพอใจผู้ป่วยและญาติ ประเมินผลและหาแนวทางในการขยายฐานผู้ป่วยและญาติเพื่อมองหาโอกาสในการพัฒนาฐานผู้ป่วย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
          1. ข้อกำหนดหรือระเบียบกระบวนการขออนุญาตโฆษณา          2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560          3. คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย          4. พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
11106.01

วิเคราะห์และเสนอแผนกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทการตลาดด้านสุขภาพได้อย่างรอบด้าน 

11106.01.01 186213
11106.01

วิเคราะห์และเสนอแผนกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด

11106.01.02 186214
11106.01

วิเคราะห์และเสนอแผนกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. สร้างนวัตกรรมการสื่อสาร ในรูปแบบแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11106.01.03 186215
11106.01

วิเคราะห์และเสนอแผนกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทำและเสนอแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อผู้บริหารระดับสูง

11106.01.04 186216
11106.02

สำรวจความต้องการของผู้ป่วยและญาติหรือลูกค้ากลุ่มใหม่

1. ทำแบบสำรวจความต้องการของผู้ป่วยและญาติหรือลูกค้ากลุ่มใหม่

11106.02.01 186217
11106.02

สำรวจความต้องการของผู้ป่วยและญาติหรือลูกค้ากลุ่มใหม่

2. ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้ป่วยและญาติหรือลูกค้ากลุ่มใหม่

11106.02.02 186218
11106.02

สำรวจความต้องการของผู้ป่วยและญาติหรือลูกค้ากลุ่มใหม่

3. รวบรวมแบบสำรวจความต้องการของผู้ป่วยและญาติหรือลูกค้ากลุ่มใหม่

11106.02.03 186219
11106.03

ประเมินผลและหาแนวทางในการขยายฐานผู้ป่วยและญาติ

1. วิเคราะห์ผลการประเมินความต้องการของผู้ป่วยและญาติหรือลูกค้ากลุ่มใหม่

11106.03.01 186220
11106.03

ประเมินผลและหาแนวทางในการขยายฐานผู้ป่วยและญาติ

2. ประเมินผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติหรือลูกค้ากลุ่มใหม่


11106.03.02 186221
11106.03

ประเมินผลและหาแนวทางในการขยายฐานผู้ป่วยและญาติ

3. จัดทำรายงานพร้อมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อแผนการตลาดใหม่
11106.03.03 186222
11106.04

ประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามของผู้ประกอบอาชีพนักการตลาดที่ควรปฏิบัติ

1. ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดด้วยคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

11106.04.01 186223
11106.04

ประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามของผู้ประกอบอาชีพนักการตลาดที่ควรปฏิบัติ

2. ปฏิบัติและกระทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมอาชีพและบุคคลอื่น

11106.04.02 186224

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. ทักษะในการหาข้อมูลทางการตลาด    2. ทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น    3. ทักษะในการวางแผนการดำเนินงานด้านการตลาด    4. ทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตลาด2. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแบบสำรวจ3.  มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร ในรูปแบบแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ         


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. ผลการสังเกตจากการปฏิบัติงาน

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ความรู้เรื่องการจัดทำแบบสำรวจ

    2. ความรู้เรื่องการวางแผนการตลาด

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการ

รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และการสอบ

สัมภาษณ์ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตหมายถึงการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถวิเคราะห์หรือประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย

และญาติที่เข้ารับบริการทางสุขภาพ เพื่อหาแนวทางในการขยายฐานผู้ป่วย ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ใน

หน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ผู้ป่วยและญาติหรือลูกค้ากลุ่มใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยหรือลูกค้าที่ยังไม่เคยมารับการตรวจรักษาหรือใช้บริการที่

สถานพยาบาลนั้นๆมาก่อน เมื่อต้องการมาใช้บริการจะต้องทำทะเบียนประวัติใหม่

2. แพลตฟอร์ม หมายถึง ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งการสื่อสารในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional 

Media) และการสื่อสารรูปแบบใหม่ (New Media) ในยุคดิจิทัล ทั้งออฟไลน์และออนไลน์มีเดีย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

            1. ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้และสัมภาษณ์            2. ใช้เอกสาร/หลักฐานยินดีต้อนรับ