หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมการให้บริการสำหรับเจ้าของ ผู้เช่า และผู้ใช้อาคาร

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-XPIQ-142A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมการให้บริการสำหรับเจ้าของ ผู้เช่า และผู้ใช้อาคาร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     ISCO 1221 ผู้จัดการด้านการขายและการตลาด6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยการกำกับดูแลการให้บริการสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาคาร เพื่อให้เกิดการให้บริการอย่างมืออาชีพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10501.01 รู้ในขอบเขตและขั้นตอนการให้บริการในการใช้อาคารและการสื่อสารระหว่างเจ้าของ ผู้เช่า และผู้ใช้อาคาร 1) ระบุขอบเขตการให้บริการในการใช้อาคาร 10501.01.01 185548
10501.01 รู้ในขอบเขตและขั้นตอนการให้บริการในการใช้อาคารและการสื่อสารระหว่างเจ้าของ ผู้เช่า และผู้ใช้อาคาร 2) อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการให้บริการในการใช้อาคารระหว่างเจ้าของผู้เช่า และผู้ใช้อาคาร 10501.01.02 185549
10501.01 รู้ในขอบเขตและขั้นตอนการให้บริการในการใช้อาคารและการสื่อสารระหว่างเจ้าของ ผู้เช่า และผู้ใช้อาคาร 3) ระบุหน้าที่งานการให้บริการในการใช้อาคารระหว่างเจ้าของ ผู้เช่าและผู้ใช้อาคาร 10501.01.03 185550
10501.02 บริหารการให้บริการระหว่างเจ้าของ ผู้เช่า และผู้ใช้อาคาร 1) วางแผนการบริหารการให้บริการระหว่างเจ้าของผู้เช่า และผู้ใช้อาคาร 10501.02.01 185551
10501.02 บริหารการให้บริการระหว่างเจ้าของ ผู้เช่า และผู้ใช้อาคาร 2) บริหารการให้บริการระหว่างเจ้าของ ผู้เช่า และผู้ใช้อาคารตามมาตรฐานของแต่ละประเภทอาคาร 10501.02.02 185552
10501.02 บริหารการให้บริการระหว่างเจ้าของ ผู้เช่า และผู้ใช้อาคาร 3) วิเคราะห์ปัญหาได้ตามเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม 10501.02.03 185553
10501.02 บริหารการให้บริการระหว่างเจ้าของ ผู้เช่า และผู้ใช้อาคาร 4) ปรับปรุงการงานบริหารการให้บริการตามที่ได้รับการประเมิน และจากเจ้าของผู้เช่า และผู้ใช้อาคาร 10501.02.04 185554
10501.03 จัดทำรายงานการให้บริการในการใช้อาคาร 1) สำรวจการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรายวัน 10501.03.01 185555
10501.03 จัดทำรายงานการให้บริการในการใช้อาคาร 2) อธิบายการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรายวัน 10501.03.02 185556
10501.03 จัดทำรายงานการให้บริการในการใช้อาคาร 3) บันทึกเหตุการณ์และการปฏิบัติหน้าที่รายวันเพื่อมาปรับปรุงการให้บริการและการสื่อสาร 10501.03.03 185557

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะในการสังเกตุและจดบันทึก

 • ทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลประเภทต่างๆ

 • ทักษะในการนำเสนอข่าวสาร ข้อเท็จจริง

 • ทักษะในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

 • ทักษะในการโน้มน้าวและการหาหลักฐานสนับสนุนในข้อเสนอแนะ

 • ทักษะในการสืบค้นความจริง และวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆด้วยความเป็นกลางและไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องลักษณะเอกสาร ประเภทเอกสาร

 • ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร

 • ความรู้ในการสืบค้นฐานข้อมูล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรังรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ(ข) หลักฐานความรู้
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและจัดเตรียมการให้บริการด้านการจัดการสำหรับเจ้าของและผู้เช่า

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

 • ผลทดสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

 3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) วิธีการประเมิน
 • ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ      ผู้ทดสอบต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดเตรียมและกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการทรัพย์สินในความรับผิดชอบของตนเองโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียด       การกำหนดหน้าที่งาน (job description) จะแตกต่างไปในแต่ละสถานที่ทำงาน ทั้งนี้จึงต้องมีการพิจารณาใบกำหนดหน้าที่งาน ประกอบกับการทำงานจริงเพื่อจะสามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้
 • ประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยยินดีต้อนรับ