หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนงานบริหาร 5 ปี

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-FGNZ-149A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนงานบริหาร 5 ปี

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 1219 ผู้จัดการอาคาร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
             เป็นหน่วยสมรรถนะที่ประกอบด้วยทักษะและความรู้องค์รวมเกี่ยวกับการจัดการบริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์และสามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนการบริหารในระยะเวลา 5 ปีซึ่งจะประกอบไปด้วย  การวางแผนงานปรับปรุงอาคาร งานซ่อมแซม บำรุงรักษาสาธารณูปโภค เครื่องจักร ระบบงานอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนประหยัดพลังงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
จรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ข้อบังคับอาคารพาณิชย์ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร มติที่ประชุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎหมายแรงงาน มาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัย มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10508.01 วางแผนพัฒนางานปรับปรุงอาคารสถานที่ล่วงหน้า 5 ปี 1) ระบุอายุการใช้งานของอาคารและส่วนประกอบอาคาร 10508.01.01 185614
10508.01 วางแผนพัฒนางานปรับปรุงอาคารสถานที่ล่วงหน้า 5 ปี 2) ระบุแหล่งที่มาของรายได้และรายละเอียดการใช้จ่าย 10508.01.02 185615
10508.01 วางแผนพัฒนางานปรับปรุงอาคารสถานที่ล่วงหน้า 5 ปี 3) วางแผนงบประมาณใน การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร 10508.01.03 185616
10508.02 วางแผนการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องจักรล่วงหน้า 5ปี 1) ระบุอายุการใช้งานและตารางการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องจักร 10508.02.01 185617
10508.02 วางแผนการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องจักรล่วงหน้า 5ปี 2) ระบุแหล่งที่มาของรายได้และรายละเอียดการใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องจักร 10508.02.02 185618
10508.02 วางแผนการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องจักรล่วงหน้า 5ปี 3) วางแผนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและเครื่องจักร 10508.02.03 185619
10508.03 วางแผนการประหยัดพลังงานล่วงหน้า 5ปี 1) รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานในอาคารและสถานที่ 10508.03.01 185620
10508.03 วางแผนการประหยัดพลังงานล่วงหน้า 5ปี 2) วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารและสถานที่ 10508.03.02 185621
10508.03 วางแผนการประหยัดพลังงานล่วงหน้า 5ปี 3) จัดทำแผนการประหยัดพลังงานในอาคารและสถานที่ล่วงหน้า 5 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10508.03.03 185622
10508.04 วางแผนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารล่วงหน้า 5 ปี 1) ระบุข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร 10508.04.01 185623
10508.04 วางแผนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารล่วงหน้า 5 ปี 2) วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร 10508.04.02 185624
10508.04 วางแผนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารล่วงหน้า 5 ปี 3) เลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารอาคารได้อย่างเหมาะสม 10508.04.03 185625

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

     ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • การใช้เทคโนโลยี

 • ทักษะเรื่องการใช้เครื่องมือทางการเงิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้ในการจัดทำแผนผังและรายการทรัพย์ส่วนกลาง

 • ความรู้ในการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายและงบประมาณการบริหาร

 • ความรู้ด้านงานระบบ/วิศวกรรม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills   and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • แผนงานบริหารจัดการทรัพย์สิน (แผนงาน แผนเงิน แผนบุคลากร แผนบำรุงรักษา แผนพัฒนา อาคารสถานที่ แผนการแก้ปัญหาภาวะฉุกเฉินที่เคยทำ)

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการจบการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตาม    ข้อกำหนด ของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้   ต้องแสดงถึง1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ผู้ทดสอบสามารถวางแผนงานบริหารที่รับผิดชอบล่วงหน้า 5 ปีอย่างมีมาตรฐาน และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ก) คำแนะนำ    ผู้ทดสอบต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารจัดการทรัพย์สินในความรับผิดชอบของตนเองโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 • แผนงาน 5 ปี หมายถึง แผนงานบริหารอาคารระยะเวลา 5 ปี ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้        - แผนงานการซ่อมแซม/บำรุงรักษาสาธารณูปโภค        - แผนงานพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่        - แผนงานการประหยัดพลังงาน        - แผนงานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องจักรระบบต่างๆ เช่น ลิฟท์ ระบบทำความเย็นอาคาร ระบบตรวจเช็ค คนเข้าออกอาคาร เป็นต้น

 • แหล่งที่มาของรายได้ เช่น รายได้ที่ได้มาจากการให้เช่าพื้นที่ และการบริการในพื้นที่เช่า รวมถึงรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากที่จอดรถ เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและเครื่องจักร เช่น ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ ระบบทำความเย็น บันไดเลื่อน ระบบหมุนเวียนอากาศ เป็นต้น

 • การประหยัดพลังงาน หมายถึง ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์อย่างถูกวิธีและการใช้งาน เป็นการลดการใช้พลังงานช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย

 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร เช่น เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้
 • การสอบสัมภาษณ์

 • แฟ้มแสดงผลงาน

 • การนำเสนอแผนงานบริหารอาคาร 5 ปี ยินดีต้อนรับ