หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-YCUA-627A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ช่วยช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนด้วยมือ โดยเตรียมวัสดุในงานทำเล่มแบบเจาะรู ร้อยสันเกลียว รวมทั้งสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำเล่มได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40303.1

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว

1.1   ตรวจสอบใบสั่งงานทำเล่มและตัวอย่างงานที่จะทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว ตรวจสอบเนื้อใน ปก ให้เรียบร้อยก่อนการปฏิบัติงาน


184545
40303.1

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว

1.2   เลือกเครื่องเจาะ ขนาดรูเจาะได้ถูกต้อง ตามใบสั่งงาน

184546
40303.1

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว


1.3   
ตรวจสอบวัดความหนาของเนื้อในและปก เลือกขนาดสันเกลียวได้ขนาดที่เหมาะสมกับความหนา


184547
40303.1

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว

1.4 เตรียมเครื่องเจาะ ตั้งตำแหน่งเจาะตามขนาดสันของหนังสือ

184548
40303.2

เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว

2.2   จัดแบ่งเล่มเป็นส่วนๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถในการเจาะของเครื่องเจาะ


184549
40303.2

เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว

2.3 ตรวจสอบด้านสันหนังสือที่จะเข้าเครื่องเจาะให้ถูกต้อง

184550
40303.2

เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว

2.1   จัดเรียงเนื้อใน และปกให้ได้ฉากเรียบเสมอกัน


184551
40303.3

เจาะรู เข้าเล่ม ร้อยสันเกลียว

3.2   จัดเรียง ร้อยเข้าสันเกลียว


184552
40303.3

เจาะรู เข้าเล่ม ร้อยสันเกลียว

3.3 บีบสัน

184553
40303.3

เจาะรู เข้าเล่ม ร้อยสันเกลียว

3.1   เจาะรูเนื้อในและปก


184554

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีประสบการณ์ทำงานด้านหลังพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ปวช. ทางด้านการพิมพ์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดความหนา

2.    ความสามารถในการใช้เครื่องเจาะรู ที่เหมาะสมกับงานทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการทำเล่มหนังสือ

2.    ความรู้เกี่ยวกับขนาดรูเจาะ ขนาดลวดร้อยสันเกลียว 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    บันทึกรายการจากการสังเกต

2.    บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน

3.    ผลจากการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเจาะรู ร้อยสันเกลียว ได้ถูกต้องตรงกันและตรงตามใบสั่งงาน

4.    ผลจากการจัดเรียงเนื้อในและปกของงานที่ทำเล่ม ให้ถูกต้อง เหมาะสม

5.    ผลจากการทำเล่มหนังสือแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับงานทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด

(ง)    วิธีการประเมิน

    1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์

    2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ 

        N/A

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

1.    ตรวจสอบเนื้อในหนังสือเป็นตรวจสอบชื่อหนังสือและจำนวนเนื้อในให้ถูกต้องสามารถทำความเข้าใจใบสั่งงานของโรงพิมพ์และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง

2.    ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มจากตัวอย่างหนังสือและนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง

3.    ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะทำเล่มให้ตรงกันและถูกต้องตามใบสั่งงาน

4.    จัดเรียงเนื้อในและปกให้พร้อมที่สำหรับการเจาะรู ร้อยสันเกลียวได้อย่างถูกต้อง ทั้งจำนวนและวิธีการจัดเรียง

5.    เตรียมเครื่องมือ เครื่องเจาะรู เสือกขนาดสันเกลียว ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับจำนวนงานตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์

6.    ทำความเข้าใจเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเครื่องมือ เครื่องเจาะรูที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......)

18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)

18.3 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

 ยินดีต้อนรับ