หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการทำเล่มแบบเย็บด้ายด้วยมือ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-QYMU-626A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการทำเล่มแบบเย็บด้ายด้วยมือ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ช่วยช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนด้วยมือ โดยเตรียมวัสดุในงานทำเล่มแบบเย็บด้าย  ปิดปก รวมทั้งสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำเล่มได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40302.1

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเย็บด้ายด้วยมือ

1.3   เลือกขนาดดอกสว่านเจาะให้เหมาะสมกับงาน


184534
40302.1

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเย็บด้ายด้วยมือ

1.2   เตรียมวัสดุที่ใช้เย็บด้าย เข็ม ด้าย ได้เหมาะสมกับงาน


184535
40302.1

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเย็บด้ายด้วยมือ

1.1   ตรวจสอบใบสั่งงานทำเล่มและตัวอย่างงานที่จะทำเล่มแบบเย็บด้าย ตรวจสอบเนื้อใน ปก ให้เรียบร้อยก่อนการปฏิบัติงาน


184536
40302.1

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบเย็บด้ายด้วยมือ

1.4 เตรียมเครื่องเจาะ ตั้งตำแหน่งเจาะ

184537
40302.2

เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบบเย็บด้าย

2.2   จัดแบ่งเล่ม ความหนาของงานให้เหมาะสมกับความสามารถในการเจาะของเครื่อง


184538
40302.2

เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบบเย็บด้าย

2.1   จัดเรียงเนื้อใน และปกให้ได้ฉากเรียบเสมอกัน


184539
40302.2

เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบบเย็บด้าย

2.3 ตรวจสอบด้านสันหนังสือที่จะเข้าเครื่องเจาะให้ถูกต้อง

184540
40302.3

เจาะรู เย็บด้าย ทากาวปิดปก

3.3   ทากาวปิดกระดาษหุ้มสันปก


184541
40302.3

เจาะรู เย็บด้าย ทากาวปิดปก

3.2   เย็บด้าย


184542
40302.3

เจาะรู เย็บด้าย ทากาวปิดปก

3.4 รีดสันให้เรียบ

184543
40302.3

เจาะรู เย็บด้าย ทากาวปิดปก

3.1   เจาะรูเนื้อในและปก


184544

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีประสบการณ์ทำงานด้านหลังพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ปวช. ทางด้านการพิมพ์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ความสามารถในการใช้เครื่องมือช่าง เครื่องเจาะรู ที่เหมาะสมกับงานทำเล่มแบบเย็บด้าย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกอ่อน

2.    ความรู้เกี่ยวกับกระดาษ ชนิด ประเภท คุณสมบัติ

3.    ความรู้เกี่ยวกับกาวที่ใช้กับงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    บันทึกรายการจากการสังเกต

2.    บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน

3.    ผลจากการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเจาะรู เย็บด้าย ได้ถูกต้องตรงกันและตรงตามใบสั่งงาน

4.    ผลจากการจัดเรียงเนื้อในและปกของงานที่ทำเล่ม ให้ถูกต้อง เหมาะสม

5.    ผลจากการทำเล่มหนังสือแบบเย็บด้าย

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับงานทำเล่มแบบเย็บด้าย

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด

(ง)    วิธีการประเมิน

1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
(ก)    คำแนะนำ     N/A(ข)    คำอธิบายรายละเอียด1.    ตรวจสอบเนื้อในหนังสือเป็นตรวจสอบชื่อหนังสือและจำนวนเนื้อในให้ถูกต้องสามารถทำความเข้าใจใบสั่งงานของโรงพิมพ์และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง2.    ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มจากตัวอย่างหนังสือและนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง3.    ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะทำเล่มให้ตรงกันและถูกต้องตามใบสั่งงาน4.    จัดเรียงเนื้อในและปกให้พร้อมที่สำหรับการเจาะรู เย็บด้ายได้อย่างถูกต้อง ทั้งจำนวนและวิธีการจัดเรียง5.    เตรียมเครื่องมือ เครื่องเจาะ ดอกเจาะ เข็ม ด้าย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับจำนวนงานตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์6.    ทำความเข้าใจเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเครื่องมือ เครื่องเจาะที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......)

18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)

18.3 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

 ยินดีต้อนรับ