หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานทำเล่มแบบทากาวหัวด้วยมือ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-YXXD-625A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานทำเล่มแบบทากาวหัวด้วยมือ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ช่วยช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนด้วยมือ โดยเตรียมวัสดุในงานทำเล่มแบบทากาวหัว  ปิดปก รวมทั้งสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำเล่มได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) หรือ (Material Safety Data Sheet, MSDS) ของกาวที่ใช้กับงานทำเล่มแบบทากาวหัว

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40301.1

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบทากาวหัว

1.2   เตรียมวัสดุที่ทากาวได้เหมาะสมกับงาน


184522
40301.1

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบทากาวหัว

1.3   ตรวจสอบ เลือกชนิดของกาวได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน


184523
40301.1

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบทากาวหัว

1.1   ตรวจสอบใบสั่งงานทำเล่มและตัวอย่างงานที่จะทำเล่มแบบทากาวหัว ตรวจสอบเนื้อใน ปก ให้เรียบร้อยก่อนการปฏิบัติงาน


184524
40301.1

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานทำเล่มแบบทากาวหัว

1.4 ผสมกาวได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน

184525
40301.2

เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบบทากาวหัว

2.1   จัดเรียงเนื้อในให้ได้ฉากเรียบเสมอกัน


184526
40301.2

เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบบทากาวหัว

2.2   ปิดกระดาษบนกองเนื้อในกันกาวเลอะใบบน


184527
40301.2

เตรียมเนื้อใน ปก งานทำเล่มแบบทากาวหัว

2.3 ตรวจเส้นปั๊มบนปก ให้ได้ฉากตามตำแหน่งที่ถูกต้อง

184528
40301.3

ทากาว เข้าเล่ม ปิดปก

3.5 รีดสันให้เรียบ

184529
40301.3

ทากาว เข้าเล่ม ปิดปก

3.1   ทากาวเนื้อใน


184530
40301.3

ทากาว เข้าเล่ม ปิดปก

3.2   แบ่งเนื้อในตามความหนาของเล่ม


184531
40301.3

ทากาว เข้าเล่ม ปิดปก

3.3   ทากาวปก


184532
40301.3

ทากาว เข้าเล่ม ปิดปก

3.4   ติดปกเข้ากับเนื้อใน


184533

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีประสบการณ์ทำงานด้านหลังพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ปวช. ทางด้านการพิมพ์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกอ่อน

2.    ความรู้เกี่ยวกับกระดาษ ชนิด ประเภท คุณสมบัติ

3.    ความรู้เกี่ยวกับกาวที่ใช้กับงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

4.    ความรู้เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) หรือ (Material Safety Data Sheet, MSDS) ของกาวที่ใช้ในงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    บันทึกรายการจากการสังเกต

2.    บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน

3.    ผลจากการเตรียมกาว อุปกรณ์สำหรับทากาว ได้ถูกต้องตรงกันและตรงตามใบสั่งงาน

4.    ผลจากการจัดเรียงเนื้อในและปกของหนังสือที่ทำเล่มหนังสือ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทากาวได้อย่างเหมาะสม

5.    ผลจากการทำเล่มหนังสือแบบทากาวหัว

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับงานทำเล่มแบบทากาวหัว

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด

    (ง)  วิธีการประเมิน

    1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์

    2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ 

    N/A 

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

1.    ตรวจสอบเนื้อในหนังสือเป็นตรวจสอบชื่อหนังสือและจำนวนเนื้อในให้ถูกต้องสามารถทำความเข้าใจใบสั่งงานของโรงพิมพ์และนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง

2.    ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มจากตัวอย่างหนังสือและนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง

3.    ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะทำเล่มให้ตรงกันและถูกต้องตามใบสั่งงาน

4.    จัดเรียงเนื้อในและปกให้พร้อมที่สำหรับการทากาวหัวได้อย่างถูกต้อง ทั้งจำนวนและวิธีการจัดเรียง

5.    เตรียมชนิดและปริมาณของกาวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับจำนวนงานตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์

6.    ทำความเข้าใจเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของกาวที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า......)

18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.......)

18.3 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

 ยินดีต้อนรับ