หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-DMT-2-001ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

     ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกแบบและอ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ทั้งแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอียดใน Title block และใน Materials Lists เพื่อให้สามารถ เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในแบบได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A  


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A  


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101M01.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1.1อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Title block ได้ถูกต้อง 101M01.1.01
101M01.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1.2อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Material Lists ได้ถูกต้อง 101M01.1.02
101M01.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1.3เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรงกับชิ้นส่วนที่จะทำการผลิต 101M01.1.03
101M01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด แบบภาพสามมิติและแบบภาพประกอบ ตามมาตรฐานได้ 101M01.2.01
101M01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 2.2 อ่านสัญลักษณ์ Geometric & DimensionTolerance และอื่นๆจากแบบตามมาตรฐานได้ 101M01.2.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A  


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A  

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบวิศวกรรม

2. ความรู้เกี่ยวกับชื่อ สัญลักษณ์ของวัสดุ 

3. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists

4. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์ 

5. ความรู้เกี่ยวกับการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A

6. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T 

7. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)  และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      1. อธิบายอ่านแบบวิศวกรรม

       2. อธิบายหรือระบุชื่อและสัญลักษณ์ของวัสดุ 

      3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ Title block และ Material lists

      4. อธิบายหรือระบุชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์ 

      5. ระบุการวางภาพฉายในระบบ ISO Method-E และ ISO Method-A

      6. ระบุการกำหนดขนาดและสัญลักษณ์ GD&T 

      7. ระบุสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว เป็นต้น ที่ใช้ในการเขียนแบบ

      8. ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

  (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

  (ง) วิธีการประเมิน

      1. แบบทดสอบข้อเขียน

      2. แบบทดสอบการสัมภาษณ์15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานการผลิต

    2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 

    3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในแบบได้

    4. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเข้าใจสัญลักษณ์ GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน ASME Y14.5 M : 2018 ที่กำหนดในแบบ

    5. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบสั่งงานที่ใช้ภาพฉายมุมมองที่ 1 และ 3 (ISO Method-E และ ISO Method-A)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

    1. สัญลักษณ์อื่นๆ  หมายถึง สัญลักษณ์ความหยาบผิว สัญลักษณ์เกลียว และสัญลักษณ์ฉนวน

    2. แบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ทั้งแบบแม่พิมพ์เดี่ยว แม่พิมพ์ผสม หรือแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องที่ไม่มีขั้นตอนของการขึ้นรูปแบบ draw หรือ form อยู่ในสถานีการทำงานใดๆ16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

   เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่

  1. แบบทดสอบข้อเขียน

  2. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์
ยินดีต้อนรับ