หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แผนการบำรุงรักษาและอยู่ในความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-HERD-586A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แผนการบำรุงรักษาและอยู่ในความปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printing Operator)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการวางแผนและตรวจสอบการดูแบบ และบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์และวางแผนการดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยและชีวอนามัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพ งานพิมพ์ดิจิทัล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30206.1

วางแผนและตรวจสอบการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดิจิทัล

1.1 วางแผนการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตามหลักการ

30206.1.01 184353
30206.1

วางแผนและตรวจสอบการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดิจิทัล

1.2 ตรวจสอบการ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตามหลักการ

30206.1.02 184354
30206.1

วางแผนและตรวจสอบการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดิจิทัล

1.3 วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ดิจิทัล

30206.1.03 184355
30206.2

วางแผนการดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยและชีวอนามัย

2.1 วางแผนด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎความปลอดภัย

30206.2.01 184356
30206.2

วางแผนการดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยและชีวอนามัย

2.2 ตรวจสอบความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน

30206.2.02 184357

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อมบำรุงเครื่องจักร สามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ความสามารถในการเขียนแผนความปลอดภัยและชีวอนามัย และแผนการดูและและบำรุงรักษา

เครื่องพิมพ์ดิจิทัล

2.    ความสามารถในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการทำงาน

2.    ความรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    ด้านความรู้

    ผลการสอบ

    ด้านทักษะ

    แบบบันทึกการสัมภาษณ์และคะแนนการสัมภาษณ์ (checklist การสัมภาษณ์)

    ด้านพฤติกรรม (จิตพิสัย)

    แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม    

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ

        (ค) คำแนะนำในการประเมิน

    การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 

3 ปี     (ง) วิธีการประเมิน

    ด้านความรู้

    ข้อสอบปรนัย

    ด้านทักษะ

    สัมภาษณ์

    ด้านพฤติกรรม (จิตพิสัย)

    สังเกตพฤติกรรม

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

N/A

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

1    กฎความปลอดภัย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน หรือประกาศกระทรวงแรงงาน หรือกฎที่สถาน

ประกอบการกำหนดขึ้น

2    แผนการรักษาสภาพแวดล้อม เป็นแผนที่กำหนดขึ้นโดยหัวหน้างาน เช่น digital printing supervisor เป็นต้น 

3    การบำรุงรักษา เช่น การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องพิมพ์ดิจิทัลเมื่อครบอายุการใช้งาน การเปลี่ยนถ่ายวัสดุ

หล่อลื่นในเครื่องพิมพ์ดิจิทัล

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤติกรรมปรากฏในคู่มือการประเมินสมรรถนะบุคคล ยินดีต้อนรับ