หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-YCKS-573A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างพิมพ์สกรีน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้เบื้องต้นในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทำตามขั้นตอนและวิธีการที่สถานประกอบการกำหนด โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าช่าง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์สกรีน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
301091 บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน 1.1 ทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนได้ถูกต้องตามแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง 301091.01 184263
301091 บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน 1.2 บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ได้ตามแผนบำรุงรักษา 301091.02 184264
301091 บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน 1.3 ลงบันทึกข้อมูล/ประวัติการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน 301091.03 184265
301092 ตรวจสอบระบบหล่อลื่น 2.1 ตรวจสอบระบบหล่อลื่นในจุดต่าง ๆได้ถูกต้อง 301092.01 184266
301092 ตรวจสอบระบบหล่อลื่น 2.2 หล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นได้ถูกต้องตามระยะในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง 301092.02 184267

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์สกรีนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป และผ่านหน่วยสมรรถนะ 30108 ความปลอดภัยในการทำงาน (ในกรณีผู้เข้าทดสอบไม่ผ่านหน่วยสมรรถนะ 30108 ความปลอดภัยในการทำงานมาก่อน ให้จัดการทดสอบร่วมกับการสอบสมรรถนะนี้)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความรู้ในการปฏิบัติงานพิมพ์สกรีน

2. สามารถในการหล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นในเครื่องพิมพ์สกรีน

3. ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์สกรีนตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนดในคู่มือบำรุงรักษา

4. สามารถเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สกรีนได้

5. สามารถจัดทำระบบเก็บประวัติบำรุงรักษาเครื่อง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องพิมพ์สกรีน

2. ความรู้เกี่ยวกับรายการอะไหล่ของเครื่องพิมพ์สกรีน

3. ความรู้เกี่ยวกับรายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สกรีน

4. ความรู้เกี่ยวกับระบบเก็บประวัติการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สกรีน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. บันทึกรายการจากการสังเกต

    2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน

    3. สภาพเครื่องพิมพ์สกรีนที่มีระบบหล่อลื่นถูกต้อง และมีการทำความสะอาดตามแผนการบำรุงรักษา

    4.  เอกสารการลงบันทึกข้อมูล/ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สกรีน

(ข)     หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

    การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปี และสถานที่ทำการประเมินไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน มีอุปกรณ์และสารเคมีพร้อมใช้งาน และต้องมีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม    

(ง) วิธีการประเมิน

    ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ 

    1. วิธีการและขั้นตอนการตรวจเช็คระบบหล่อลื่นในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

2. วิธีการและขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์สกรีนในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

3. การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

        N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

 

 ยินดีต้อนรับ