หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สกรีน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-YWVO-571A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สกรีน

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างพิมพ์สกรีนอาวุโส6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้การตรวจสอบคุณภาพงานหลังการพิมพ์ การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การเสนอแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหา และขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมในอนาคต ตลอดจนสามารถสอนงานและให้คำปรึกษาการพิมพ์สกรีนแก่ช่างพิมพ์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพงานพิมพ์สกรีน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
301071 การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์สกรีน 1.1 จัดเตรียมและปรับตั้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 301071.01 184248
301071 การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์สกรีน 1.2 ตรวจสอบปัญหางานพิมพ์เพื่อวางแผนปรับปรุงเชิงป้องกัน 301071.02 184249
301071 การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์สกรีน 1.3 บำรุงรักษาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 301071.03 184250
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.1 ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ 301072.01 184251
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.2 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ 301072.02 184252
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.3 การวิเคราะห์ปัญหางานพิมพ์เพื่อวางแผนปรับปรุงเชิงป้องกัน 301072.03 184253
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.4 วิเคราะห์คุณลักษณะของงานเทียบกับแผ่นปรู๊ฟ 301072.04 184254
301072 การควบคุมการพิมพ์สกรีน 2.5 อนุมัติงานพิมพ์ 301072.05 184255
301073 สอนงานและให้คำปรึกษาการพิมพ์สกรีน 3.1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีน 301073.01 184256
301073 สอนงานและให้คำปรึกษาการพิมพ์สกรีน 3.2 กำหนดวิธีการปฏิบัติงานการพิมพ์สกรีน 301073.02 184257

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์สกรีนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือจบการศึกษาระดับตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการพิมพ์ขึ้นไป และผ่านหน่วยสมรรถนะ 30108 ความปลอดภัยในการทำงาน และหน่วยสมรรถนะ 30109 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น (ในกรณีผู้เข้าทดสอบไม่ผ่านหน่วยสมรรถนะ 30108 ความปลอดภัยในการทำงาน และหน่วยสมรรถนะ 30109 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น มาก่อน ให้จัดการทดสอบร่วมกับการสอบสมรรถนะนี้) 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ

2. การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวัด 

3. การตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างการพิมพ์ตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป

4. การแก้ไขปัญหาระหว่างการพิมพ์งานตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป 

5. การเทียบงานพิมพ์กับใบปรู๊ฟ  

6. การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพงาน

7. การวิเคราะห์ปัญหาและการหาสาเหตุ

8. การวางแผนเชิงป้องกัน

9. การสอนงานและการให้คำปรึกษา

10. การเขียนคู่มือปฏิบัติงานพิมพ์สกรีน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวัด

2. การจดบันทึก การวิเคราะห์และการแปรผล

3. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์สกรีน

4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

5. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี การพิมพ์สอดสี และการหาค่าความผิดเพี้ยนสี

6. ความรู้ด้านหมึกพิมพ์สกรีน 

7. ความรู้ด้านปัญหาและวิธีการแก้ไขการพิมพ์สกรีน 

8. การวิเคราะห์ปัญหาและการหาสาเหตุ

9. การวางแผนเชิงป้องกัน

10. เทคนิคการสอนงานและการให้คำปรึกษา

11. เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. บันทึกรายการจากการสังเกต

    2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน

    3. แผนเชิงป้องกันในขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์

    4. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานเทียบกับแผ่นปรู๊ฟและแนวทางแก้ไข

    5. คู่มือการปฏิบัติงานพิมพ์สกรีน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

    การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปี และสถานที่ทำการประเมินไม่มีสภาวะรบกวนการประเมิน มีอุปกรณ์และสารเคมีพร้อมใช้งาน และต้องมีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม    

 (ง) วิธีการประเมิน

    ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ 

1. การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ เป็นการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้ระบุเอาไว้ในใบสั่งงานเช่น การตรวจสอบเฉดสี ความทึบสีเป็นต้น 

2. ตรวจสอบค่าความดำหมึกพิมพ์และค่าสี ได้โดยใช้เครื่องมือ spectrophotometer หรือ densitometer เป็นต้น

3. การตรวจสอบการยึดติดของหมึกพิมพ์ ทำได้โดยใช้เทปกาวลอกหมึกจากวัสดุใช้พิมพ์

4.การทดสอบความเที่ยงตรง ได้โดย กล้องส่องเม็ดสกรีนกำลังขยาย 10 เท่า และ 20 เท่า

    5. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะงานพิมพ์ อาจเป็นรายงานการสรุปปัญหาทีเกิดขึ้น สาเหตุและแนวทางแก้ไข

6. การวางแผนเชิงป้องกัน คือการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางด้านสถิติ และความรู้ทางวิศวกรรมเช่น แผนภูมิก้างปลา และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาจากความเป็นได้ในการแก้ไขปัญหาภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุเอาไว้ เช่น เวลา การเงิน ความรู้ เครื่องมือ แผนเชิงป้องกัน อาจได้จากการระดมสมอง การวิจัย เป็นแผนที่มีแนวทางและกำหนดเวลาในการทำงานที่ชัดเจน

7. การสอนงาน (coaching) คือ การสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะของช่างทำแม่พิมพ์ ให้สามารถทำแม่พิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

          N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หรือ พิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆยินดีต้อนรับ