หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-DMT-5-052ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
102C18.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.1วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 102C18.1.01
102C18.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.2เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง 102C18.1.02
102C18.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.3เป้าหมายของการเรียนรู้ 102C18.1.03
102C18.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.4ผลการพัฒนาจากการประเมินของผู้เรียน กับการตอบแทน 102C18.1.04
102C18.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน 2.1 กำหนดเนื้อหา 102C18.2.01
102C18.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน 2.2จัดทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกำหนดเป็นกรณีศึกษา 102C18.2.02
102C18.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน 2.3ออกแบบและจัดทำสื่อการสอน 102C18.2.03
102C18.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน 2.4 จัดทำใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน 102C18.2.04
102C18.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 สอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT 102C18.3.01
102C18.3 การปฏิบัติการสอน 3.2 การควบคุมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริง 102C18.3.02
102C18.4 การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ 4.1สังเกตจากการปฏิบัติงาน 102C18.4.01
102C18.4 การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ 4.2ทำการทดสอบ 102C18.4.02
102C18.4 การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ 4.3บันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อมูล 102C18.4.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ