หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-REE-5-123ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     2619 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะและความรู้เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆโดยผู้ทดสอบต้องสามารถประยุกต์เอาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆมาใช้ในการดำเนินการเจรจาต่อรองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สิน มาตรฐานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและอาชีวอนามัย พ.ร.บ อาคารชุด และ พ.ร.บ การจัดสรรที่ดิน ข้อบังคับและคู่มือพักอาศัยของอาคารชุด กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A2081 วิเคราะห์ประเด็นข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทได้ 1)ระบุประเภทข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทได้ A2081.01 183749
A2081 วิเคราะห์ประเด็นข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทได้ 2)ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทได้ A2081.02 183750
A2082 อธิบายกระบวนการการประนีประนอมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขั้นต้นได้ 1)ระบุขั้นตอนการแก้ปัญหาและประเด็นทางกฎหมายได้ A2082.01 183751
A2082 อธิบายกระบวนการการประนีประนอมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขั้นต้นได้ 2)ระบุขั้นตอนและข้อยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้นได้ A2082.02 183752

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดในการอธิบายสถานการณ์

 • ทักษะในการแก้ปัญหา

 • ทักษะในการเจรจาต่อรอง

 • ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางด้านกฎหมาย

 • ทักษะในการระบุถึงประเด็นข้อขัดแย้งต่างๆให้ชัดเจนเมื่อเทียบกับข้อกฎหมาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน(ค) คำแนะนำในการประเมิน                หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง               1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง               2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ               3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง               4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • สอบข้อเขียน

 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ      ผู้ทดสอบต้องสามารถที่จะเจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ได้ในเบื้องต้นโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติ
 • จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สิน

 • มาตรฐานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและอาชีวอนามัย

 • พ.ร.บ อาคารชุด และ พ.ร.บ การจัดสรรที่ดิน

 • ข้อบังคับและคู่มือพักอาศัยของอาคารชุด

 • กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 1. ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 4
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้18.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 5
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ยินดีต้อนรับ