หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขัน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-DMT-5-029ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขัน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
102M05.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1.1 ชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ 102M05.1.01
102M05.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1.2Process ของแม่พิมพ์ 102M05.1.02
102M05.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1.3ชิ้นส่วนและอุปกรณ์แม่พิมพ์ 102M05.1.03
102M05.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1.4วัสดุแม่พิมพ์ 102M05.1.04
102M05.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1.5การปรับปรุงสมบัติของชิ้นส่วนสำเร็จก่อนนำแม่พิมพ์ไปใช้งาน 102M05.1.05
102M05.2 วางแผนและกำหนดเป้าหมายขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 2.1 ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน 102M05.2.01
102M05.2 วางแผนและกำหนดเป้าหมายขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 2.2การแปรขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลและการเลือกใช้ CuttingTools 102M05.2.02
102M05.2 วางแผนและกำหนดเป้าหมายขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 2.3การจัดทำโปรแกรมคำสั่งเครื่องจักรกล CNC ( CAM ) 102M05.2.03
102M05.2 วางแผนและกำหนดเป้าหมายขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 2.4การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน 102M05.2.04
102M05.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 3.1 จัดทำขั้นตอนมาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 102M05.3.01
102M05.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 3.2การวิเคราะห์ผลด้านคุณภาพเพื่อหาความเหมาะสมในการกำหนดค่า GD&T 102M05.3.02
102M05.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 3.3การลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 102M05.3.03
102M05.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 3.4การจัดระบบฐานข้อมูล 102M05.3.04
102M05.4 สรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 4.1กำหนดวิธีในการติดตาม 102M05.4.01
102M05.4 สรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 4.2สรุปผลการพัฒนา 102M05.4.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ