หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-REE-5-123ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     2619 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะและความรู้เกี่ยวกับการบัญญัติข้อบังคับในโครงการที่อยู่อาศัย โดยผู้ทดสอบต้องเข้าใจและสามารถเขียนข้อบังคับและระเบียบเพื่อบังคับใช้ในโครงการที่ดูแลได้อย่างเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สิน มาตรฐานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและอาชีวอนามัย พ.ร.บ อาคารชุด และ พ.ร.บ การจัดสรรที่ดิน ข้อบังคับและคู่มือพักอาศัยของอาคารชุด กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A2061 เข้าใจโครงสร้างของข้อบังคับตามกฎหมาย 1) ระบุรายละเอียดอย่างน้อยของข้อบังคับตามกฎหมายได้ A2061.01 183741
A2061 เข้าใจโครงสร้างของข้อบังคับตามกฎหมาย 2) อธิบายความหมายของข้อบังคับได้ A2061.02 183742
A2062 เขียนข้อบังคับและระเบียบได้ 1) ระบุเนื้อหาและหมวดต่างๆในข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินได้ A2062.01 183743
A2062 เขียนข้อบังคับและระเบียบได้ 2) วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของข้อบังคับและระเบียบได้
A2062.02 183744

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะการเขียนและการอธิบายความ

 • ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเขียนระเบียบข้อบังคับ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน(ค) คำแนะนำในการประเมิน               หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง               1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง               2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ               3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง               4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • สอบข้อเขียน

 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     ผู้ทดสอบต้องสามารถเขียนและออกแบบกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในโครงการที่อยู่อาศัยได้(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติ
 • จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สิน

 • มาตรฐานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและอาชีวอนามัย

 • พ.ร.บ อาคารชุด และ พ.ร.บ การจัดสรรที่ดิน

 • ข้อบังคับและคู่มือพักอาศัยของอาคารชุด

 • กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง2. ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 4
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้18.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 5
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ยินดีต้อนรับ